קורס הכשרת דירקטורים ונושאי משרה

קורס ייחודי לחשבים והקריה האקדמית לימודי חוץ והמשך
הקורס מציע הכשרה מקיפה לתפקידי דירקטורים ונושאי משרה בחברות. הידע הנרכש בקורס מאפשר למשתתפים בו לרכוש את הכלים והידע הנדרשים כדי להיות במוקד קבלת ההחלטות של ארגונים עסקייםולהטביע בארגונים את חותמם. למשתתפים בקורס תהיה הזדמנות לשמוע על מגמות וחידושים בסוגיות מימוניות, משפטיות וניהוליות מבכירים במשק וממיטב המומחים בתחומים הללו.
רשימת נושאים

למי זה מתאים:

מנהלים המעוניינים לעדכן ולהרחיב  את ידיעותיהם בכל הנוגע לחברות , אנשים המעוניינים לכהן כדירקטורים בחברות, עורכי- דין, רואי חשבון, יועצים ארגוניים וכל מי שמעורב או עתיד להיות מעורב בניהול חברה או בדירקטוריון.

מטרת הקורס:

להעמיק את ההיכרות והידע בנושאים החיוניים לתפקיד של נושא משרה ודירקטור בחברות, (בדגש על חברות בורסאיות); להעניק כלים להתמודדות עם סוגיות המתעוררות בניהול חברה.

הקורס יעסוק בתפקידי נושאי משרה ודירקטורים, סמכויותיהם, זכויותיהם וחובותיהם. ילמדו תחומים מרכזיים ואקטואליים בשוק ההון הישראלי הנוגעים לדירקטורים ולנושאי משרה.

מבנה והיקף לימוד:

הקורס הינו בהיקף של 60 שעות אקדמיות 10 מפגשים, פעם בשבוע.

 

מרכזי קורס:
עו"ד לאה פסרמן
רו"ח אפי לבקוביץ'

פירוט נושאי הקורס:

מפגש 1:

דיני חברות (דיויד אידלברג, עו"ד)

 • מהי חברה
 • אישיות משפטית נפרדת
 • חברה פרטית, חברה ציבורית, חברת אגרות-חוב.
 • תקנון ההתאגדות
 • הון החברה
 • השיקולים להתאגד כחברה
 • חופש ההתאגדות
 • העדר התערבות
 • אחריות מוגבלת
 • עבירות
 • המשכיות
 • תמרון במבנה ההון
 • שיקולי מיסוי
 • ממשל תאגידי
 • מהו ממשל תאגידי?
 • אמץ או גלה
 • שאלון ממשל תאגידי

 

מפגש 2:

דיני חברות (המשך) (דיויד אידלברג, עו"ד)

 • אסיפה כללית של בעלי מניות
 • דרך כינוסה
 • דרך קבלת החלטות באסיפה כללית
 • הוכחת בעלות במניות.
 • דירקטוריון
 • כשירות לכהונה, מינוי פיטורין והתפטרות
 • דרך בחירת דירקטורים
 • דירקטורים חיצוניים
 • הכנה לישיבת דירקטוריון
 • ניהול ישיבת דירקטוריון-מניין חוקי;דירקטור חליף.
 • אחריות דירקטורים להחלטות הדירקטוריון
 • ועדות דירקטוריון
 • מנכל
  דרך בחירה
  סמכויות

 

מפגש 3:

דיני חברות המשך (דיויד אידלברג, עו"ד)

 • חובות נושאי משרה
 • חובת זהירות
 • חובת אמונים
 • תגמול נושאי משרה ועסקאות עם בעלי עניין (עו"ד דיויד אידלברג)

   

  סימולציית ביניים -–  (עו"ד שלי גורפינקל)

   

  מפגש 4:

   

  דיני ניירות ערך – עקרון הגילוי – (עו"ד ענבל ציון)

  משא ומתן  (ד"ר צפירה גרלבסקי)

  ניהול קבלת החלטות – ד"ר צפירה גרלבסקי

   

  מפגש 5:

  אחריות פלילית של דירקטורים ואכיפה מינהלית (ד"ר אילנה מודעי / עו"ד נוית נגב)

  ביטוח אחריות דירקטורים נושאי משרה ( דיוויד אידלברג)

   

  מפגש 6:

  דוחות כספיים (רו"ח שרי כהן)

 • הדוח הכספי  
 • מהות הדוח הכספי וייעודו
 • מבנה הדוח הכספי-מאזן,דוח רווח והפסד,דוח על השינויים בהון העצמי,דוח תזרים מזומנים.

 

מפגש  7 :

דוחות כספיים (המשך) רו"ח שרי כהן)

 • קריאת הדוח הכספי ונקודות לדיון
 • חוות הדעת של רו"ח ודו"ח הדירקטוריון לבעלי המניות
 • הביאורים לדוח הכספי

 

מפגש 8 :

דוחות כספיים (המשך) (ר"ח שרי כהן)

 • ניתוח הדוח הכספי
 • ניתוח אורכי ורוחבי וניתוח באמצעות יחסים פיננסיים
 • איתור נקודות תורפה והצעות לפיתרון
 • עיקרי ה - IFRS

 

מפגש 9 :

הביקורת כמשאב ניהולי (רו"ח בני ציפרוט)

 • הבקרה והביקורת
 • גופי הביקורת בארגון והקשרים ביניהם
 • COSO
 • SOX

 

ניהול סיכונים – סקר סיכונים בחברה  (רו"ח בני ציפרוט)

 

מפגש 10

 

גישור פנים ארגוני (מיכל יוסף)

 

סימולציות מסכמות )ד"ר לאה פסרמן-יוזפוב, עו"ד)

 

סיכום הקורס. חלוקת תעודות למסיימות (תנאי לקבלת תעודה-נוכחות ב 80% מהמפגשים)

 

ליצירת קשר טלפון
8109*
03-5680888
פקס
03-5680899
לקבלת מידע נוסף והרשמה
יש להזין רק ספרות