MS project

סדנה בת שלושה מפגשים: 12.1+19.1+26.1.15
מטרת הסדנה: בכלכלת שוק תחרותית, מנהלי פרוייקטים (ביניהם גם מנהלי כספים), מחוייבים היום יותר מתמיד לעמידה בתכנון יעיל, תקציב הפרוייקט ועמידה בלוחות זמנים. MS Project - מספקת לארגון כלי רב עוצמה לתכנן את הפרוייקט, ואת לוחות הזמנים שלו. התוכנה מאפשרת למנהל לבדוק בכל רגע נתון את תקציב הפרוייקט מול לוחות הזמנים וכן את העלות בפועל מול התכנון, ולזהות כשלים הדורשים התערבותו.
זמנים ורשימת נושאים

קורס זה מספק את המתודולוגיה הנדרשת להבנת ניהול פרוייקט ואת הידע הטכני להפקת המידע הנדרש.

מרצה: רמי קורניצר, מוסמך Microsoft , בעל ניסיון רב בייעוץ וליווי פרוייקטים ) PMO ( לארגונים וחברות מובילים בישראל.

נושאי הלימוד:

הדרכה תלווה בבניית תוכנית פרוייקט בדגש תקציבי

1. מושגי יסוד של ניהול פרוייקטים ב :MS-PROJECT

מהו פרוייקט,תיאוריות של ניהול פרוייקטים, משימות – הגדרות ומאפיינים, קשרים בין משימות, אילוצים, נתיב קריטי, תצוגות:

ג'אנט- GANT פרט- PERT

2. הגדרת הפרוייקט:

הגדרת יעד הפרוייקט ) כיוון/ מטרה/ מנהל(, הגדרת לוח שנה וזמני עבודה ,מנוחה וחגים של הפרוייקט, הגדרת תצוגות גרפיות

רצויות של המשימות ואילוצים במסך .GANTT

3. הקמת פרוייקט:

קביעת משימות ואילוצים, ביצוע קשרים, הקצאת משאבים מציאת פתרונות להקצאות יתר /עומסים, קביעת עלויות, מציאת נתיב קריטי

4. תכנון ושיפור פרטי הפרוייקט

5. שמירת הפרוייקט כתוכנית אב

6. ביצוע הפרוייקט בפועל וניהול מעקב על ביצועים

איתור חריגות: מול תוכנית בסיסית, בזמן ובתקציב.

7. כללי: הפקת דוחות, סטטיסטיקות, הדפסה

דרישות קדם: קורס אקסל בסיסי או עבודה שוטפת עם אקסל

ליצירת קשר טלפון
8109*
03-5680888
פקס
03-5680899
לקבלת מידע נוסף והרשמה