1 - 8 0 0 - 8 0 0 - 1 6 6
banner footer shadow
ראשי > מכללת חשבים > קורסים

השתלמות מקצועית מס ערך מוסף

השתלמות מקיפה של יומיים: 25.5.17 + 5.6.17

יום חמישי, 25/05/2017

בין השעות 09:00 - 15:30

מלון קרלטון, תל-אביב

עקב שינויים משמעותיים בחוק מע"מ ותקנותיו, פסיקה תקדימית והחלטות מיסוי המשליכות על התנהלות אנשי המסים והתמצאותם בעדכונים החדשים, בחרנו בשני ימי השתלמות מקצועית שמטרתה לרדת "מהפילוסופיה" ל"פרקטיקה" ולהתייחס ביומיים מרוכזים להוראות החוק ויישומיהן במהלך העבודה השוטפת, תוך למידה בסיסית של עיקרי ההוראות וריענון הידע הקיים גם למי שיש ידע במע"מ.
כמו כן נלמד את אופני הדיווח והוצאת חשבוניות לאור התפתחות המסחר האינטרנטי בשנים האחרונות.

נושאים שילמדו במפגש הראשון – 25.5.2017

עו"ד (רו"ח) שלומי ואקנין

 • ניתוח עסקה ומיקום העסקה, החייבים במס.

 • רישום עוסקים, מעבר מעוסק פטור לעוסק מורשה ולהיפך, חובת ניהול ספרים מע"מ

עו"ד (כלכלה) מיכל זילברשטיין

 • מועד החיוב במס - מהו מועד החיוב במס בעסקאות השונות? הוצאת חשבונית עסקה או חשבונית מס?
  למי מותר להוציא חשבונית מס מרכזת? הדיווח המקוון למע"מ

 • חשבונית עצמית - מתי ועל מי חלה החובה להוציא חשבונית עצמית? סעיפים 20 ו- 21 לחוק, סעיף 6 תקנות: שירות, עסקאות אקראי, שירותים מיובאים, פסולת מתכת.

 • שינוי וביטול עסקאות - מתי ואיך ניתן להוציא והודעת זיכוי?
  ההבדל בין עסקה שבוטלה, עסקה ששונו תנאיה וחוב אבוד.

 

נושאים שילמדו במפגש שני  -  5.6.2017

עו"ד (רו"ח) שלומי ואקנין

 • ניכוי מס תשומות - עמידה בדרישות הקבועות בחוק ובתקנות, חשבוניות פיקטיביות, מכירת נכסים שלא נוכה מס תשומות ברכישתם

 • עסקאות פטורות ועסקאות חייבות במס בשיעור אפס, עולם הסחר האינטרנטי

 • עולם הסחר האינטרנטי - קניות ומכירות באתרי אינטרנט בחו"ל.

עו"ד (כלכלה) מיכל זילברשטיין

 • החלטות מיסוי במע"מ - מעמדן, השימוש בהן והסתייגויות המופיעות בהן. סקירת החלטות מיסוי נבחרות שניתנו בשנים האחרונות.

 • חוק אזור סחר חופשי באילת ותקנותיו - פעילות עסקית באילת מול פעילות עסקית מחוץ לאזור אילת, איך עושים את זה נכון?

 

להלן לו"ז ל-25.5.17

08:30 - 09:00      התכנסות והרשמה
09:00 - 09:10      דברי פתיחה – דורית פינץ, מנהלת מכללת חשבים
09:10 - 10:10      הרצאה ראשונה עו"ד (רו"ח) שלומי ואקנין
10:10-11:10        הרצאה שנייה עו"ד (רו"ח) שלומי ואקנין
11:30 – 11:10      הפסקה
12:30 - 11:30      הרצאה ראשונה עו"ד (כלכלה) מיכל זילברשטיין
13:30 – 12:30     הרצאה שניה עו"ד (כלכלה) מיכל זילברשטיין
13:45 -  13:30     הפסקה
14:45 – 13:45     הרצאה שלישית עו"ד (כלכלה) מיכל זילברשטיין
15:30 – 14:45     ארוחת צהרים

 

להלן לו"ז ל 5.6.17

08:30-09:00      התכנסות והרשמה
09:00-09:10      דברי פתיחה
09:10-10:45      הרצאה ראשונה עו"ד (רו"ח) שלומי ואקנין
10:45-11:15      הפסקה
11:15-12:15      הרצאה שניה עו"ד (רו"ח) שלומי ואקנין
12:15-12:30      הפסקה
12:30-13:45      הרצאה ראשונה רו"ח (כלכלה) מיכל זילברשטיין
14:00-15:00      הרצאה שניה עו"ד (כלכלה) מיכל זילברשטיין
15:00-16:00      ארוחת צהרים

  
(*) – יתכנו שינויים בסדר הנושאים  במהלך ההשתלמות.       

 

טופס הרשמה ויצירת קשר
*
*
*
*

תנאי רישום

 • אישור הרשמה ישלח חזרה באמצעות הדואר האלקטרוני לאחר סיום ההרשמה המלא
 • התשלום יעשה כנגד חשבונית שתוציא חשבים לכתובת המצוינת בטופס
 • מספר המקומות מוגבל ומותנה בתשלום לפני תחילת ההשתלמות
 • הודעה על ביטול ההשתתפות יכולה להינתן (בהודעה בכתב בלבד) עד 5 ימי עבודה טרם פתיחת ההדרכה. לאחר מכן יחוייב הנרשם בדמי ביטול של 250 ש"ח בתוספת מע"מ

לפרטים נוספים:

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:
"חשבים הדרכה" - 03-5680880
או באמצעות דוא"ל: conferences@hashavim.co.il