1 - 8 0 0 - 8 0 0 - 1 6 6
banner footer shadow
ראשי > מכללת חשבים > קורסים

ניכוי מס במקור

סוגי התשלומים-אוכלוסיית החייבים-ניכוי מתשלומים לתושבי חוץ-סנקציות וקנסות בגין אי דיווח-הוצאות עודפות

יום רביעי, 19/07/2017

בין השעות 15:30 - 09:00

מלון קרלטון, תל-אביב

יום עיון מיוחד שמוקדש כולו לציבור המנכים על מנת לעמוד במטלות הכבדות ברמה הפרוצדוראלית ולפעול בהתאם להוראות הדין, תוך יישום דווקני ופרטני של שלל ההוראות הקיימות בנושא הניכוי במקור, לרבות טיפול בקנסות, פירוט הליקויים והתמודדות מול פקידי השומה.

09:00 - 08:30

התכנסות והרשמה

09:15 - 09:00

דברי פתיחה | דורית פינץ, מנהלת מכללת חשבים

10:30 - 09:15

ניכוי במקור | מרצה: עו"ד רו"ח אריאל דרייפוס עורך מקצועי "כל מס", "ידע למידע" – מנהל תחום מסים ב"חשבים".

סוגי התשלומים החייבים בניכוי - חובת חברות לניכוי במקור - אופן ומועד הדיווח.

11:30 - 10:30

סוגי האישורים – סנקציות וקנסות והטיפול בהם מול פקידי השומה | מרצה: עו"ד קובי כהן פקיד השומה ביחידה הארצית לשומה במס הכנסה לשעבר

ההתמודדות עם סירוב פקיד השומה למתן פטור מניכוי מס במקור. סוגי האישורים: אישורים לתושבי חוץ, לנישומים חדשים, לעסקים בהקמה, שותפויות ואיחוד עוסקים, נישומים חסרי תיק במע"מ. בדיקת זכאות לאישורים, פירוט הליקויים והטיפול בהם, תקופות חפיפה בתחילת שנות המס.

12:00 - 11:30

הפסקה

13:15 - 12:00

תשלומים לתושבי חוץ | מרצה: עו"ד לילך אשרוב - משרד אשרוב עורכי דין

סוגי עסקאות, חובות הניכוי והדיווח, התמודדות עם המערכת הבנקאית בהעברת תשלומים לחו"ל.

14:30 - 13:15

הוצאות עודפות | מרצה: אלי ירון, עו"ד (יועץ מס) - ירון אלי ושות' - משרד עורכי דין

מסגרת התרת ניכוי הוצאות, מהי הוצאה עודפת, סוגי הוצאות, מקדמות, קיזוזים.

15:30 - 14:30

ארוחת צהרים

טופס הרשמה ויצירת קשר
*
*
*
*

תנאי רישום

  • אישור הרשמה ישלח חזרה באמצעות הדואר האלקטרוני לאחר סיום ההרשמה המלא
  • התשלום יעשה כנגד חשבונית שתוציא חשבים לכתובת המצוינת בטופס
  • מספר המקומות מוגבל ומותנה בתשלום לפני תחילת ההשתלמות
  • הודעה על ביטול ההשתתפות יכולה להינתן (בהודעה בכתב בלבד) עד 5 ימי עבודה טרם פתיחת ההדרכה. לאחר מכן יחוייב הנרשם בדמי ביטול של 250 ש"ח בתוספת מע"מ

לפרטים נוספים:

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:
"חשבים הדרכה" - 03-5680880
או באמצעות דוא"ל: conferences@hashavim.co.il