1 - 8 0 0 - 8 0 0 - 1 6 6
banner footer shadow
ראשי > מכללת חשבים > קורסים

זכויות עובדים במהלך החגים וההגבלות על פיטורים בחקיקת העבודה

מחלקת "כל עובד" בחברת חשבים ביום עיון מיוחד

יום ראשון, 22/04/2018

בין השעות 09:00 - 15:00

מלון קרלטון, תל-אביב

דיני העבודה היו מאז ומעולם אבן יסוד בכל המגזרים במשק הישראלי. חשיבותם של חוקי העבודה נעוצה בחובת המעסיקים בהקפדה על קיומם, תוך שמירה על הזכויות הסוציאליות המוענקות מכוחם הן במהלך תקופות שונות כגון תקופת החגים, הן כלפי אוכלוסיות ייחודיות כגון נשים עובדות, והן במועד סיום יחסי העבודה בין הצדדים. במסגרת חוקי העבודה ישנן הגבלות ומנגנונים ייחודיים, שמטרתם להגן על העובדים מפני הפרתם ומפני פגיעה בזכויותיהם.
יום העיון יעסוק באותן מגבלות ומנגנוני ההסדרה ושמירת הזכויות על חוקי העבודה, וכן יכלול הרצאת אורח של הממונה על עבודת נשים במשרד העבודה.

יום העיון מיועד ל:

חשבי שכר, יועצי מס, מנהלי חשבונות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי כספים, חשבים ועורכי דין

09:15 - 09:00

דברי פתיחה | דורית פינץ - מנהלת מכללת חשבים

10:45 - 09:15

ההגבלות על פיטורי עובדים בחקיקת העבודה | עו"ד ג'ולייט אליהו, מחלקת "כל עובד", חשבים

ההגבלות על פיטורים בחוקי העבודה השונים (חוק חיילים משוחררים, חוק דמי מחלה וכו'), איסור הפלייה מכוח חוק שוויון הזדמנויות בעבודה (על רקע דת, גזע, מין וכו'), הגנות על עובדים מכוח חוק שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלויות, הגנות על עובדים על רקע התארגנות והשתייכות לוועד/ארגון עובדים, חשיפת שחיתויות ושעת חירום.

11:00 - 10:45

הפסקה

12:30 - 11:00

הפעלת שיקול הדעת של הממונה על חוק עבודת נשים | הגב' שרית יהודאי, הממונה על חוק עבודת נשים, משרד העבודה והרווחה

תפקיד הממונה, פרוצדורה ואופן הפנייה לממונה, הסבר על חוק עבודת נשים, ההגנות המוענקות לעובדות מפני פיטורים, הפעלת שיקול דעת בהחלטות הממונה שנבחנו בפסיקת בתי הדין לעבודה.

13:00 - 12:30

הפסקה

14:00 - 13:00

זכויות עובדים במהלך החגים | עו"ד רמי אלרוב, "כל עובד" חשבים

שעות עבודה בערב חג, גמול עבודה בחג, חול המועד, חגים לעובד לא יהודי, הוצאת עובדים לחופשה מרוכזת במהלך החגים.

14:30 - 14:00

סיכום יום

15:30 - 14:30

ארוחת צהרים עשירה

טופס הרשמה ויצירת קשר
*
*
*
*

תנאי רישום

  • אישור הרשמה ישלח חזרה באמצעות הדואר האלקטרוני לאחר סיום ההרשמה המלא
  • התשלום יעשה כנגד חשבונית שתוציא חשבים לכתובת המצוינת בטופס
  • מספר המקומות מוגבל ומותנה בתשלום לפני תחילת ההשתלמות
  • הודעה על ביטול ההשתתפות יכולה להינתן (בהודעה בכתב בלבד) עד 5 ימי עבודה טרם פתיחת ההדרכה. לאחר מכן יחוייב הנרשם בדמי ביטול של 250 ש"ח בתוספת מע"מ

לפרטים נוספים:

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:
"חשבים הדרכה" - 03-5680880
או באמצעות דוא"ל: conferences@hashavim.co.il