1 - 8 0 0 - 8 0 0 - 1 6 6
banner footer shadow
ראשי > מכללת חשבים > קורסים

מחלקת "כל עובד" בחברת "חשבים" ביום עיון מיוחד העסק בחידושים ומגמות בדיני עבודה ובהגבלות על פיטורי עובדים

יום שני, 18.6.18, בין השעות: 09:00-15:00, מלון קרלטון, ת"א

יום שני, 18/06/2018

בין השעות 09:00 - 15:00

מלון קרלטון, תל-אביב

חוקי העבודה היו מאז ומעולם אבן יסוד ביחסי עבודה בכל המגזרים במשק הישראלי, כאשר חוקים אלה הינם דינמיים ומשתנים בתדירות גבוהה. חשיבותם נעוצה בחובת המעסיקים להישאר מעודכנים ולהקפיד על קיומם, תוך שמירה על הזכויות הסוציאליות המוענקות מכוחם הן במהלך תקופות שונות, כגון במועד סיום יחסי העבודה בין הצדדים, והן כלפי אוכלוסיות ייחודיות כגון נשים עובדות. במסגרת חוקי העבודה ישנן הגבלות ומנגנונים ייחודיים, שמטרתם להגן על עובדים מפני הפרתם ומפני פגיעה בזכויותיהם. יום העיון ייפתח בסקירה מקיפה בנוגע לחידושים אחרונים בדיני עבודה, יעסוק באותן מגבלות ומגנוני ההסדרה ושמירת הזכויות על חוקי העבודה, וכן יכלול הרצאת אורח של הממונה על חוק עבודת נשים במשרד העבודה.

יום העיון מיועד ל:

חשבי שכר, יועצי מס, מנהלי חשבונות, מנהלי כספים, חשבים ועורכי דין

09:00 - 08:30

התכנסות והרשמה

09:15 - 09:00

דברי פתיחה | דורית פינץ, מנהלת מכללת חשבים

10:30 - 09:15

מגמות וחידושים בדיני עבודה | עו"ד מיטל דולב-בלט, מנהלת מחלקת "כל עובד"

סקירה של העדכונים והשינויים האחרונים בחקיקה ובפסיקת בית הדין הארצי לעבודה: שינויים בחישוב פדיון חופשה שנתית, חישוב פיצויי פיטורים בהיקף משרה משתנה, זכאות לרווחים שנצברו בקופה, קיצור שבוע העבודה במשק ועוד.

10:45 - 10:30

הפסקה

12:15 - 10:45

הפעלת שיקול הדעת של הממונה על חוק עבודת נשים | הגב' שרית יהודאי, הממונה על חוק עבודת נשים, משרד העבודה והרווחה

תפקיד הממונה, פרוצדורה ואופן הפנייה לממונה, הסבר על חוק עבודת נשים, ההגנות המוענקות לעובדות מפני פיטורים, הפעלת שיקול דעת בהחלטות הממונה והחלטות הממונה שנבחנו בפסיקת בתי הדין לעבודה.

12:45 - 12:15

הפסקה

14:00 - 12:45

ההגבלות על פיטורי עובדים בחקיקת העבודה | עו"ד ג'ולייט אליהו, מחלקת "כל עובד" חשבים

ההגבלות על פיטורים בחוקי העבודה השונים (חוק חיילם משוחררים, חוק דמי מחלה וכו'), איסור הפלייה מכוח חוק שוויון הזדמנויות בעבודה (על רקע דת, גזע, מין וכו'), הגנות על עובדים מכוח שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלויות, הגנות על עובדים על רקע התארגנות והשתייכות לוועד/ ארגון עובדים, חשיפת שחיתויות ושעת חירום.

15:00 - 14:00

ארוחת צהרים עשירה

טופס הרשמה ויצירת קשר

ש"ח + מע"מ

*
*
*
*

תנאי רישום

  • אישור הרשמה ישלח חזרה באמצעות הדואר האלקטרוני לאחר סיום ההרשמה המלא
  • התשלום יעשה כנגד חשבונית שתוציא חשבים לכתובת המצוינת בטופס
  • מספר המקומות מוגבל ומותנה בתשלום לפני תחילת ההשתלמות
  • הודעה על ביטול ההשתתפות יכולה להינתן (בהודעה בכתב בלבד) עד 5 ימי עבודה טרם פתיחת ההדרכה. לאחר מכן יחוייב הנרשם בדמי ביטול של 250 ש"ח בתוספת מע"מ

לפרטים נוספים:

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:
"חשבים הדרכה" - 03-5680880
או באמצעות דוא"ל: conferences@hashavim.co.il