1 - 8 0 0 - 8 0 0 - 1 6 6
banner footer shadow
ראשי > מכללת חשבים > קורסים

מיסוי מלכ"רים, עמותות ומוסדות כספיים

היבטי מס הכנסה, מע"מ ומס שבח

יום חמישי, 19/02/2015

בין השעות 09:00 - 15:00

מלון קרלטון, תל-אביב

מיסוי מגזר המלכ"רים, העמותות, מוסדות הציבור והמוסדות הכספיים תופס חלק חשוב מעבודתם של אנשי המסים. מלכ"רים, עמותות ומוסדות כספיים משלמים מסים שונים ובהיקף מהותי. מס הכנסה על פעילות עסקית, מע"מ, מס רווח, מס שכר מיסוי מקרקעין ועוד. חבויות המס מותנות, במקרים רבים באופי המלכ"ר, פעילויותיו, המנהלים והעובדים.
יום העיון מוקדש להקלה בהתמודדות עם מיסוי "המגזר השלישי" בהיבט מס הכנסה, מס ערך מוסף ומס שבח ונועד לשפר את התנהלות העוסקים.

יום העיון מיועד ל:

רואי חשבון, יועצי מס, מנהלי חשבונות, חשבי שכר, מנהלי כספים, חשבים ועורכי דין.

09:15 - 09:00

דברי פתיחה | דורית פינץ, מנהלת מכללת חשבים

10:15 - 09:15

ניהול עסקים ופעילויות עסקיות במלכ"רים בעיני רשויות המס | מרצה: רו"ח טובה הילמן

מיסוי מלכ"רים עם פעילות עסקית, סיווג הכנסות שלא במסגרת מטרות המלכ"ר, זכאות מוסדות ציבור לפטור ממס. חובת הגשת דוחות לרשויות המס.

10:45 - 10:15

הפסקת קפה

11:45 - 10:45

היבטי מס במלכ"רים חובות דיווח והוראות ניהול ספרים | מרצה: עו"ד, רו"ח עמיחי ניצן צדקיהו

זיכוי מס בגין תרומות, הוצאות מתנדבים, הוצאות עודפות, זקיפת שווי לעובדים.

12:45 - 11:45

היבטי מע"מ ומיסוי מקרקעין במלכ"רים עמותות | מרצה: עו"ד, רו"ח מאורי עמפלי

עסקאות פטורות ממע"מ ועסקאות חייבות, מס שכר במלכ"רים ובין גופים נוספים, חשבונית עצמית, חובת הדיווח המקוון, מס רכישה ןפסיקה עדכנית.

13:00 - 12:45

הפסקה

14:00 - 13:00

פסיקה ותיקוני חקיקה חדשים במלכ"רים | עו"ד איתן צחור

השינויים האחרונים בחקיקה ובפסיקה בנושא מטרות ציבוריות וניהול הגשת הבקשה למוסד ציבורי והתיקונים האחרונים בחוק העמותות

15:00 - 14:00

ארוחת צהרים

טופס הרשמה ויצירת קשר
*
*
*
*

תנאי רישום

  • אישור הרשמה ישלח חזרה באמצעות הדואר האלקטרוני לאחר סיום ההרשמה המלא
  • התשלום יעשה כנגד חשבונית שתוציא חשבים לכתובת המצוינת בטופס
  • מספר המקומות מוגבל ומותנה בתשלום לפני תחילת ההשתלמות
  • הודעה על ביטול ההשתתפות יכולה להינתן (בהודעה בכתב בלבד) עד 5 ימי עבודה טרם פתיחת ההדרכה. לאחר מכן יחוייב הנרשם בדמי ביטול של 250 ש"ח בתוספת מע"מ

לפרטים נוספים:

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:
"חשבים הדרכה" - 03-5680880
או באמצעות דוא"ל: conferences@hashavim.co.il