1 - 8 0 0 - 8 0 0 - 1 6 6

החובה לתת הודעה לעובד על תנאי העסקתו כאשר נמסר לעובד הסכם עבודה בכתב

מאת: עו"ד דנה להב | מחלקת "כל עובד" מבית חשבים

נכתב בתאריך 22.10.17

אם כל הפרטים המחויבים להיות בהודעה מופיעים בהסכם די במסמך אחד

חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), התשס"ב-2002 (להלן: "החוק"), קובע, כי מעסיק ימסור לעובד, לא יאוחר מ- 30 ימים מהיום שהעובד התחיל לעבוד אצלו, ואם היה העובד נער כהגדרתו בחוק עבודת הנוער, התשי"ג -1953 - לא יאוחר מ- 7 ימים, הודעה בכתב שבה יפרט את תנאי העבודה של העובד לפי הוראות חוק זה.

תוכן ההודעה על תנאי עבודה מפורט בסעיף 2 לחוק, והוא כולל את הפרטים הבאים:

(1)  זהות המעסיק וזהות העובד;

(2)  תאריך תחילת העבודה ואם חוזה העבודה הוא לתקופה קצובה - תקופת העבודה; היה חוזה העבודה שלא לתקופה קצובה, יציין זאת המעסיק;

(3)  תיאור עיקרי התפקיד;

(4)  ציון שמו או תואר תפקידו של ממונה ישיר על העובד;

(5)  סך כל התשלומים המשתלמים לעובד כשכר עבודה ומועדי תשלום השכר ואולם אם נקבע שכר עבודתו על פי דירוג, מכוח הסכם קיבוצי או לפיו - דירוג העובד ודרגתו;

(6)  אורכו של יום העבודה הרגיל או שבוע העבודה הרגיל של העובד, לפי העניין;

(7)  יום המנוחה השבועי של העובד;

(8)  סוגי תשלומים של המעסיק ושל העובד בעבור תנאים סוציאליים של העובד, וכן פירוט הגופים שאליהם המעסיק מעביר בפועל את התשלומים האמורים, ואולם אם התחיל מעסיק להעביר בפועל את התשלומים לאחר מסירת ההודעה, ימסור על כך הודעה נפרדת לעובד;

(9)  לגבי מעסיק שהוא או שארגון מעבידים שהוא חבר בו, צד להסכם קיבוצי כמשמעותו בסעיף 1 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, המסדיר את תנאי העבודה של העובד - שם ארגון העובדים שהוא צד לאותו הסכם והמען לפניה אליו.

(10) לגבי מעסיק שהוא צד לחוזה לביצוע עבודה או למתן שירותים או לגבי מעסיק שהוא קבלן כוח אדם שהוא צד לחוזה עם מעסיק בפועל, והחוזה האמור כולל הוראות לעניין תנאי עבודה של עובדו של המעסיק - תנאי העבודה כאמור, כמפורט בפסקאות (1) עד (9), וכל פרט נוסף שיקבע על ידי השר. "קבלן כוח אדם", "מעסיק בפועל" - כהגדרתם בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996.

תקנה 2 לתקנות הודעה לעובד (תנאי עבודה) (צורת הודעה ופרטיה), התשס"ב-2002 קובעת, כי בהודעה לעובד יכללו גם הבסיס שלפיו משולם השכר: משכורת חודשית, שכר שעה, שכר יום, שכר שבוע, שכר תוצרת או שכר קיבולת; וכן תשלום בשווה כסף לפי סעיף 3 לחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958, אם הוסכם על דרך תשלום זו; ולעניין תשלום בשווה כסף בשיעור קבוע - גם שיעור התשלום.

בנוסח ההודעה על תנאי עבודה יצוין, כי אין באמור בה כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לעובד מכוח כל דין, צו הרחבה, הסכם קיבוצי, חוזה עבודה או חוזה אחר הנוגע לתנאי עבודתו.

עם זאת קובע סעיף 2(ד) לחוק, כי במידה ונמסר לעובד הסכם עבודה בכתב, שנכללו בו כל העניינים האמורים לעיל, יהיה בכך משום מילוי חובתו של המעסיק למסירת הודעה על תנאי עבודה.

הכותבת – עורכת-דין  ב"כל עובד" מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ.

אין במידע המופיע באתר "כל עובד" או בשירות הניתן למנויי האתר כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי  ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים.

מאמרים אחרונים

יצוגית נגד חברת שמירה בעילת אי-הפקדת דמי גמולים בקרן פנסיה
בית הדין האזורי לעבודה קיבל בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד חברת השמירה "נוף ים בטחון" בעילת אי-הפקדת דמי גמולים בקרן הפנסיה. עם זאת, נקבע כי אין לשלול את האפשרות כי בהמשך ההתדיינות, בשלב הדיון בתובענה הייצוגית לגופה, יעלה בידי ההסתדרות והחברה להוכיח כי פעולות האכיפה הקיבוצית, לרבות פעולות נוספות שיינקטו במהלך החודשים הקרובים, ייצרו ביחד "חלופה אמיתית ואפקטיבית" לתובענה הייצוגית. במקרה שכזה, יתכן שיהיה מקום להורות על ביטול האישור שניתן לניהול התובענה כייצוגית
24/10/2017

"מלצרות זו לא אופציה לגברים"?
מועמד לעבודה שנדחה בקבלה לעבודה מחמת מינו זכה בפיצוי סמלי בלבד עקב חוסר תום לב מצדו
24/10/2017

היעדרות עובד מהעבודה סביב לידת ילדו
כשבת זוגו של העובד יולדת, זכאי העובד להיעדר מעבודתו סביב הלידה. שני חוקים מקנים זכויות לעובד – בד בבד, וכך גם רוב צווי ההרחבה הענפיים
24/10/2017

החובה לתת הודעה לעובד על תנאי העסקתו כאשר נמסר לעובד הסכם עבודה בכתב
אם כל הפרטים המחויבים להיות בהודעה מופיעים בהסכם די במסמך אחד
22/10/2017