1 - 8 0 0 - 8 0 0 - 1 6 6

האם חובה למנות בודק שכר?

מאת: עו"ד הלית כהן-רזניצקי | מחלקת "כל עובד" מבית חשבים

נכתב בתאריך 30.11.15

בהתאם להוראת החוק אין חובה כזו

ביוני 2012 נכנס לתוקף החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011 (להלן: "החוק"). חוק זה פועל בשלושה מישורים:

1. הטלת עיצום כספי על מעסיק שהפר אחת מההוראות המנויות בתוספת השניה או מתן התראה מינהלית.

2. הטלת אחריות אזרחית ופלילית על מזמין שירות בענפים המנויים בתוספת – שמירה ואבטחה, ניקיון והסעדה.

3. אחריות מנכ"ל במישור המינהלי ובמישור הפלילי.

סעיף 40 לחוק קובע כי שר הכלכלה רשאי לתת לאדם תעודת הכרה כבודק שכר מוסמך לצורך עריכת בדיקות תקופתיות כאמור בחוק. "בודקי שכר" יועסקו כמומחים לבקרה על זכויות עובדים ויהיו אחראים מטעם המעסיקים לוודא העסקה כחוק על פי מסמכים ועל פי בדיקות בשטח (מתוך חוזר משרד הכלכלה מיום 18.6.2012).

בהתאם לסעיף 27 לחוק, מזמין שירות, שהסתמך על בדיקות תקופתיות של בודק שכר יהיה מוגן מפני הטלת אחריות אזרחית ופלילית.

יובהר כי בהתאם להוראות החוק לא חלה חובה למנות בודק שכר והדבר נתון להחלטתו של המעסיק / מזמין השירות.

בהתאם לסעיף 54 לחוק (הוראת שעה), עד להשלמת הליכי החקיקה להסדרת הדרישות, הכישורים וההכשרה למי שישמש כבודק שכר מוסמך ואופי הבדיקות שיהיה עליו לבצע, ניתן לבצע בדיקות תקופתיות באמצעות רואה חשבון  לגבי 10% לפחות מהעובדים, לפחות אחת לתשעה חודשים (ראה הנחיה לאכיפה פלילית ומינהלית בדבר הוראות הנוגעות לבודק שכר מוסמך, מיום 25.5.2015).

על פי חוזר שפרסמה הכנסת ביום 18.11.2014 אושרו תקנות הקובעות מי יוכר כ"בודק שכר מוסמך" ומהי ההכשרה הנדרשת למקצוע זה, אך תקנות אלה טרם פורסמו ועל כן טרם נכנסנו לתוקף.

אין במידע המופיע באתר "כל עובד" או בשירות הניתן למנויי האתר כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי  ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים.

מאמרים אחרונים

בעלי הכנסה מעבודה בחו"ל
בעלי הכנסה מעבודה בחו"ל
14/05/2018

הוצאת תלוש שכר משיקולי מס, אינה מעידה בהכרח על קיומם של יחסי עובד מעסיק
העובדה שמבחינה מיסויית ,על מנת לפעול באופן חוקי, נכפה על הצדדים "לבחור" במנגנון פורמלי זה או אחר, והעובדה כי לעתים, בהעדר תיק במס הכנסה , מע"מ ובטוח לאומי לנותן השירות/עובד, אין מנוס מתשלום "משכורת" דווקא, אינה משמיעה בהכרח כי מערכת היחסים היא מערכת יחסים של עובד ומעביד
16/04/2018

הרהורים ותהיות בנושא זקיפת שווי שימוש ברכב בעקבות פסק דין בזק ישיר הדפסות בע"מ
תשלום מס אמת - סיסמה תיאורטית או כוונה לא מעשית?
16/04/2018

הוכרה אי כשירות לעודת ותיקה שפיתחה אלרגיה
דיילת מכירות שהתפטרה מחמת מצב בריאותי זכאית לפיצויי פיטורים בסך 56,546 ש"ח
16/04/2018