1 - 8 0 0 - 8 0 0 - 1 6 6

מיסוי ישראלים שנשלחו לחו"ל – שערורייה מתמשכת

מאת: דוד שי | מחילן טק

נכתב בתאריך 02.03.16

לעומת הפחתה במס לעובדים בישראל, לא ניתנה כל הקלה לעובדים ישראלים שנשלחו לעבוד בחו"ל על ידי מעסיקם

על ישראלים שנשלחו על ידי מעסיקם לחו"ל לתקופה העולה על ארבעה חודשים חלים כללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ), התשמ"ב-1982, שהותקנו מכוח סעיף 67 לפקודת מס הכנסה. בין השאר מחליפים הכללים, לעובדים אלה, את מדרגות המס הרגילות, הקבועות בסעיף 121 לפקודת מס הכנסה.

15 השנים האחרונות מתאפיינות בעוול מתמשך, גובר והולך, לעובדים אלה, ואין מושיע. כדי להציג את גודל העוול, נציג את השינוי שעברו בשנים הללו מדרגות מס הכנסה לעובד בישראל:

מדרגות המס לשנת 2002

 

מדרגות המס לשנת 2016

עד שכר חודשי

(בש"ח) של

שיעור

המס

עד שכר חודשי

(בש"ח) של

שיעור

המס

2,368

10%

5,220

10%

3,553

20%

8,920

14%

 

 

13,860

21%

10,400

30%

19,800

31%

 

 

41,410

34%

18,840

45%

66,960

48%

כל ש”ח נוסף

50%

 

כל ש”ח נוסף

50%

 

 

גם אם נביא בחשבון שבתקופה זו הייתה אינפלציה של כ-21%, עדיין מדובר בהקלה עצומה בנטל המס. מה קרה בתקופה זו למדרגות המס לעובדים בחוץ לארץ? לא חל בהן שום שינוי. הנה הטבלה המציגה זאת:

מדרגות המס לעובדים בחו"ל

עד שכר חודשי

(בדולר) של

שיעור

המס

1,100

20%

2,200

30%

3,300

35%

4,400

45%

כל ש”ח נוסף

48%

 

 

די בכך כדי להבהיר שלעומת ההפחתה הניכרת בנטל המס לעובדים בישראל, לא ניתנה כל הקלה לעובדים בחו"ל. אם נביא בחשבון שגם בדולר יש אינפלציה מסוימת, הרי למעשה נטל המס על העובדים בחו"ל הלך ועלה במשך השנים. נוסיף שבשכר שמעל 6,000 דולר לחודש ועד יותר מ-7,000 דולר לחודש חל על עובדים אלה מס שולי של 112% (זו אינה טעות דפוס, על כל 100 דולר ברוטו חל מס כולל של 112 דולר), כך שמובן שהמיסוי של עובדים אלה חרג מהסביר.

בנסיבות אלה לא פלא שעובדים שנשלחו לחו"ל פנו לבית המשפט בדרישה להחיל עליהם את מדרגות המס הרגילות ולא את המדרגות המיוחדות לעובדים בחו"ל. פסק דין של בית המשפט העליון (ע"א 799/14 דורון כהן וגד בן אפרים נגד פקיד שומה חדרה, ניתן ב-23 בנובמבר 2015) דחה דרישה זו:

"דעתנו היא כי לא היה מקום לקבל את הערעור בשל היעדר אחיזה לשונית לתחולת סעיף 121 לפקודת מס הכנסה אלא הסעיף הרלוונטי למערערים הוא סעיף 67(א) לפקודה – תושב ישראל השוהה בחו"ל. עם זאת מצאנו לנכון להוסיף, מבלי לקבוע מסמרות, כי נראה לנו שיש טעם בדברי בא כוח המערערים, לפיהם היעדר עדכון של הסעיף, הכללים והתקנות יתכן ודורש חשיבה נוספת על-ידי המחוקק. זאת בשים לב לשוני המעשי מאז שנחקקו החוק והתקנות ועד לתקופה זו. למדנו מבא כוח המדינה כי העניין נשקל בימים אלה ומצאנו לציין כי הדבר ראוי."

ראוי הבהיר את משמעות המילים "העניין נשקל בימים אלה", המופיעות בסוף פסק הדין. בדצמבר 2012 פרסמה רשות המסים הודעה על כך ששר האוצר העביר לוועדת הכספים תקנות בנושא חישוב המס לעובדים הנשלחים לעבוד בחו"ל, ובהן ביטול מדרגות המס המיוחדות לעובדים בחו"ל. בהודעה נאמר שהכוונה היא שכללים אלה יהיו בתוקף מתחילת 2013, אך בחלוף שלוש שנים התקנות המוצעות טרם אושרו, והמחדל במיסוי שכרם של העובדים בחו"ל הולך ומתמשך.

מאמרים אחרונים

מתגייסים למען הקשישים? האומנם?
המעסיקים מוכנים להגדיל את ההפרשות לביטוח הלאומי לטובת הגדלת קצבאות הקשישים. לכותב יש ביקורת על כך
28/01/2018

בית הדין הארצי קבע: הרווחים בקופה שייכים למעסיק
כשם שעל המעסיק להשלים את כספי הצבירה לגובה פיצויי פיטורים כך יהיה זכאי לכספים במקרה של רווח מההפרשות שהשביחו את עצמן
28/01/2018

חישוב מסלול מחדש - לגבי השכרת ומכירת דירות מגורים
עדיין ניתן לטעון כי השכרת דירות אינן במישור עיסקי * הקריטריונים לקביעת הפעילות העיסקית שתמוסה כהכנסה מעסק במס שולי
28/01/2018

ימי הודעה מוקדמת - ימי לוח או ימי עבודה בפועל?
יש להבחין בין עובד בשכר ועובד במשכורת
28/01/2018