1 - 8 0 0 - 8 0 0 - 1 6 6

מעסיקים ומבוטחים, שימו לב לשיטה החדשה להגשת ערעור על קביעת דמי ביטוח לאומי

מאת: רמי אריה, עו"ד ורו"ח | מומחה לדיני מיסוי ומנהל אתר האינטרנט מסים ועסקים

נכתב בתאריך 05.07.16

שימו לב, כי שיטת הערעור על קביעות תשלום דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות השתנתה לאחרונה. זאת בעקבות תחילת פעילות "ועדת שומה" אשר תדון בעררים אשר יוגשו על ידי מעסיקים ומבוטחים לפי סעיף 359 לחוק הביטוח הלאומי על חיובים במחלוקת עם פקיד הגבייה של המוסד לביטוח לאומי

מעתה, מעסיקים ומבוטחים אשר נקבעו להם סכום דמי ביטוח לאומי שעליהם לשלם והם אינם מסכימים עם הקביעה, יכולים לערער על קביעה זו בפני ועדת השומה. ההליך בפני ועדת הערר יהיה לפי מתכונת שנקבעה בנוהל הוועדה. למעשה, מדובר בהליך שיפוטי לכל דבר, לרבות אופן הגשת כתב הערר, הגשת תצהירים, חקירות המצהירים וכדומה.

כמו בוועדות מס שבח הדנות בערערים על החלטות מנהל מיסוי מקרקעין, גם "ועדת שומה" מונה שלושה חברים: יושב ראש הוועדה הוא שופט בדימוס, ושני החברים הנוספים הם נציגי ציבור. לוועדה סמכות של גוף שיפוטי, והחלטותיה הן סופיות. ניתן יהיה לערער על החלטותיה בבית דין לעבודה רק בשאלות משפטיות.

בעקבות מינוי ועדת השומה, שונו נהלי ההשגה, הערר והערעור על קביעות המוסד לביטוח לאומי, והן יהיו כדלהלן:

1.         אופן הגשת השגה/הערר

שליחת מכתב השגה למחלקת הגבייה - ניתן לשלוח את מכתב ההשגה בפקס או בדואר למחלקת הגבייה אשר שלחה את הודעת קביעת דמי הביטוח (פרטי המחלקה מופיעים בהודעה). מכתב ההשגה יוגש בתוך 30 ימים מיום מסירת ההודעה על קביעת דמי הביטוח. לאחר שחלפו 30 ימים ממועד זה, תיחשב הקביעה סופית, ולא יהיה ניתן לערער עליה.

הגשת ערר לוועדת השומה - אם תשובת מחלקת הגבייה אינה מספקת, ניתן לערער עליה בפני ועדת השומה. ניתן "לדלג" על שליחת מכתב ההשגה למחלקת הגבייה, ולהגיש ישירות ערר לוועדת השומה, בתוך 30 ימים מיום קבלת ההודעה על קביעת דמי הביטוח בדואר רשום.

2.         כתב ההשגה/ כתב הערר

במכתב ההשגה למחלקת הגבייה, ו/או הערר לוועדת השומה יש לרשום פרטים מזהים, תמצית ההחלטה בדבר דמי ביטוח עליה מערערים ותאריך בו נקבעה ההחלטה. כמו כן יש לפרט את העובדות עליהן מסתמך הערר ואת הנימוקים לערר ולצרף את המסמכים הרלוונטיים.

את מכתב ההשגה ו/או הערר ואת המסמכים המצורפים להם יש להגיש ב-6 עותקים.

3.         תשובת הביטוח הלאומי לוועדת השומה על ערר שהוגש

ביטוח הלאומי יגיש לוועדה כתב תשובה (בדומה לכתב הגנה בתיק משפטי) בתוך 30 ימים מיום הגשת הערר. העתק כתב התשובה של הביטוח הלאומי ישלח למערער לפני קיום ישיבת הוועדה.

4.         אופן התנהלות ועדת השומה

לאחר הגשת הערר תישלח ועדת השומה הודעת זימון לוועדה במועד ובמקום שנקבע. ניתן לבקש לדחות את מועד הדיון בוועדה בתוך 14 ימים מיום קבלת הזימון לוועדה. יו"ר הוועדה, שופט בדימוס, ינהל את ההליך, וההליך כולו יתועד בפרוטוקול.

5.         החלטת הוועדה

הוועדה תקבל החלטה במועד סמוך ככל האפשר לסיום הדיון. הודעה על החלטת הוועדה תישלח למערער בתוך 15 מיום שניתנה.

6.         ערעור על החלטת ועדת השומה

ניתן לערער על החלטותיה של ועדת השומה לבית הדין לעבודה רק בשאלות משפטיות ולא בשאלות עובדתיות.

מאמרים אחרונים

בעלי הכנסה מעבודה בחו"ל
בעלי הכנסה מעבודה בחו"ל
14/05/2018

הוצאת תלוש שכר משיקולי מס, אינה מעידה בהכרח על קיומם של יחסי עובד מעסיק
העובדה שמבחינה מיסויית ,על מנת לפעול באופן חוקי, נכפה על הצדדים "לבחור" במנגנון פורמלי זה או אחר, והעובדה כי לעתים, בהעדר תיק במס הכנסה , מע"מ ובטוח לאומי לנותן השירות/עובד, אין מנוס מתשלום "משכורת" דווקא, אינה משמיעה בהכרח כי מערכת היחסים היא מערכת יחסים של עובד ומעביד
16/04/2018

הרהורים ותהיות בנושא זקיפת שווי שימוש ברכב בעקבות פסק דין בזק ישיר הדפסות בע"מ
תשלום מס אמת - סיסמה תיאורטית או כוונה לא מעשית?
16/04/2018

הוכרה אי כשירות לעודת ותיקה שפיתחה אלרגיה
דיילת מכירות שהתפטרה מחמת מצב בריאותי זכאית לפיצויי פיטורים בסך 56,546 ש"ח
16/04/2018