1 - 8 0 0 - 8 0 0 - 1 6 6

חובת פנסיה לעצמאים – האם יש בה בשורה?

מאת: לביא שומרוני | מומחה פנסיוני במח' כל-עתיד

נכתב בתאריך 06.03.17

אוכלוסיית העצמאים מהווה את עיקר הנושאים בנטל תשלומי מס ההכנסה והביטוח הלאומי. אולם, ההחזר שיקבל עצמאי בעת סגירת עסק, יהיה זעום לעומת סך התשלומים שלו לאורך השנים

ביום ד' ה- 7 בדצמבר 2016  אישרה וועדת העבודה והרווחה את חוק פנסיה חובה לעצמאיים שנכנס לתוקף החל מה-1 בינואר 2017 ויחול על סקטור העצמאיים מגיל 21 ועד לגיל 60. חריגים לחובה זו הם עצמאיים שיירשמו לראשונה כעוסק מורשה בשנת המס, מ-1 ביולי 2017 ואילך, ואלו שמלאו להם 55 ביום תחילתו של חוק זה.

לפי  ההסדר המוצע בהחלטה, יופחתו שיעורי הביטוח הלאומי עבור כ-90% מאוכלוסיית העצמאים (המתפרנסים מעסק פרטי), במקביל להחלת חובת הפרשה לחיסכון פנסיוני, ומתן האפשרות למשיכה ב"מצבי אבטלה" (סגירת העסק או בגיל הפרישה) של חלק מהסכום הצבור על מנת לאפשר הכנסה בתקופות אלה. האוצר הדגיש שלא מדובר כאן בדמי אבטלה (כפי שהעצמאים חוזרים ומבקשים) אלא כרשת ביטחון.

עיקרי התכנית

שיעור דמי הביטוח הלאומי יופחת מ-6.72% ל-2.87% על חלק השכר שאינו עולה על 60% מהשכר הממוצע. על החלק העולה על 60%, יועלו  דמי הביטוח מ-11.23% ל-12.85%.

חובת ההפרשה לחיסכון פנסיוני תהיה בשיעור 4.45% על החלק שאינו עולה על מחצית השכר הממוצע במשק, ו-12.25% מהחלק שעולה על השכר הממוצע.

כך עבור עצמאי שהכנסתו היא בגובה השכר הממוצע במשק, שיעור ההפקדה הכולל בקופת הגמל יהיה כ-8.5% מהכנסתו.

הטבת המס נועדה גם לאפשר לעצמאים לרכוש כיסוי למקרים של אבדן כושר עבודה.

עצמאי שהוא גם שכיר ושכרו מעל 10,000 ש"ח ברוטו, לא תחול עליו חובת ההפקדה בגין הכנסתו כעצמאי.

ב"מצב אבטלה", עצמאי שהפקיד כספים לקופה יוכל למשוך ללא מס, עד שליש מהיתרה הצבורה בקרן, או מס' שנות העבודה מוכפל בהכנסתו החודשית עד לתקרה של 12,200 ש"ח (הידועה כתקרת הפטור לפיצויים). אולם, חשוב לזכור! בדומה למשיכת פיצויים, גם משיכת כספים אלו, תקטין את סכום החיסכון שיצטבר עבור העצמאי בגיל הפרישה.

בנוסף, יש לציין שמשיכת כספים בדרך הזו, משפיעה על נוסחת הקיזוז לפי תיקון

190 ותקטין את שיעור הפטור מהקצבה המזכה בעת יציאה לגמלאות.

כמו כן, הזכאות להטבות מס לעצמאים בגין הפרשה לחיסכון פנסיוני תעלה מ-16% מההכנסה המזכה ל-16.5%, באמצעות הגדלת הטבת המס לזיכוי מ-5% ל-5.5%. 

הפקדה לקרן השתלמות

עצמאיים יוכלו להפקיד בקרנות השתלמות עד 4.5% מהכנסתם עד לתקרה שנתית בסך 260 א' ש"ח וליהנות ממלוא הטבת הניכוי ממס, ללא תלות בהפקדה של 2.5% נוספים.

מה קורה למי שמסרב לשלם?

רשות המיסים תעביר פעם בשנה, רשימה של עצמאים שלא יפקידו לפנסיה בהתאם לשיעורים שנקבעו בחוק. לעצמאים אלו תשלח התראה כי במידה ולא יפקידו לחיסכון פנסיוני את שיעורי ההפקדה שחלים עליהם יוטל עליהם קנס בגובה 500 שקלים.

ייתכן שהקנסות יתחילו רק משנת 2018, אחרי שנת התאקלמות.

האם באמת החוק מתקן את העיוות של נטל העצמאים בתשלומי הביטוח הלאומי?

לאורך השנים, המדינה שמה את יהבה לעודד את כלל אזרחיה לחסוך לפנסיה בכדי שבהגיעם לגיל פרישה לא יהוו עליה נטל.

לא מעט נטען שהעסקים הקטנים הם המגזר הכי חשוב בכלכלה הישראלית והם אלו הנושאים על גבם את עיקר נטל תשלומי הביטוח הלאומי ומס ההכנסה. וכאחד כזה, עד היום לא נהנה המגזר המהווה כ-12.5% מציבור המועסקים ולו משבריר של ביטחון פנסיוני וזאת למרות שהוא סובל מאותם תחלואים של ציבור השכירים, רמת חיסכון נמוכה וחוסר מודעות.

לכן, המדינה מעודדת תמריצים לחוסכים לפנסיה באמצעות הטבות מס והבטחת תשואה על כספי החיסכון. בנוסף, החיסכון הפנסיוני כולל גם כיסויים ביטוחיים לאבדן כושר עבודה וביטוח למקרה של מוות.

למרות זאת, עדיין המדינה לא הצליחה ליצור מנגנון שיסדיר תשלום דמי אבטלה לעצמאיים בדיוק כמו לשכירים ולא מסך הכספים שחסכו וצברו לאורך השנים.

אמנם הצעת החוק נותנת מענה חלקי לבעיית החיסכון לפנסיה של ציבור העצמאים בישראל ומתקנת עיוות היסטורי בתשלומי ביטוח לאומי. אולם, על העצמאים להבין כי לא די בחובת ההפקדה שקיימת בצו כדי להבטיח חיסכון מספק לפרישה. בנוסף, על העצמאי למצוא פתרון לבעיית הכיסויים הביטוחים ולעונתיות ברצף ההכנסות לאורך השנה. שכן, עדיין קיימים פערים בין הכנסה מבוטחת להכנסה בפועל.

ניקח לדוגמא עצמאי שמתחיל לחסוך לפנסיה בגיל 45 (עד כה לא השכיל לחסוך באף אפיק פנסיוני) עד כ-850 ש"ח (= שהכנסתו בגובה השכר הממוצע במשק לפחות). בעת פרישתו הוא צפוי לקבל מהחיסכון שיצטבר לו, קצבת זקנה של כ-1,400-1,600 ש"ח ועוד קצבה מביטוח לאומי בגובה כ-1,400-2,200 ש"ח.

כך, עדיין יגיעו הרבה עצמאיים ל"שיעור תחלופה" (=היחס בין גובה הפנסיה המשולמת לפנסיונר ובין גובה שכרו קודם שפרש לפנסיה) קטן מ- 50%. זאת כאשר השכר החציוני במדינת ישראל עומד על פחות מכ-7,000 ש"ח ברוטו ו-90% מהעצמאיים מרוויחים כאמור פחות מכ-60% מהשכר הממוצע במשק.

מאמרים אחרונים

מתגייסים למען הקשישים? האומנם?
המעסיקים מוכנים להגדיל את ההפרשות לביטוח הלאומי לטובת הגדלת קצבאות הקשישים. לכותב יש ביקורת על כך
28/01/2018

בית הדין הארצי קבע: הרווחים בקופה שייכים למעסיק
כשם שעל המעסיק להשלים את כספי הצבירה לגובה פיצויי פיטורים כך יהיה זכאי לכספים במקרה של רווח מההפרשות שהשביחו את עצמן
28/01/2018

חישוב מסלול מחדש - לגבי השכרת ומכירת דירות מגורים
עדיין ניתן לטעון כי השכרת דירות אינן במישור עיסקי * הקריטריונים לקביעת הפעילות העיסקית שתמוסה כהכנסה מעסק במס שולי
28/01/2018

ימי הודעה מוקדמת - ימי לוח או ימי עבודה בפועל?
יש להבחין בין עובד בשכר ועובד במשכורת
28/01/2018