1 - 8 0 0 - 8 0 0 - 1 6 6

חישוב יתרת החופשה לעובד שסיים את עבודתו

מאת: איתן אגמון | יועץ למשאבי אנוש

נכתב בתאריך 05.06.17

ביה"ד הארצי מבהיר סוגיה שהיתה לא ברורה עד עתה- איך מחושב פדיון החופשה

חוק חופשה שנתית קובע (בסעיף 13) כי "חדל עובד לעבוד לפני שניתנה לו החופשה המגיעה לו עד ליום שבו חדל לעבוד, ישלם המעסיק פדיון חופשה בסכום השווה לדמי החופשה שהיו משתלמים לעובד אילו יצא לחופשה ביום שבו חדל לעבוד".

ביה"ד הארצי קבע בעבר (1) כי חישוב ימי החופשה שתמורתם עומדת לפדיון, בהתאם לסעיף 13,  הוא בגין שלוש שנות [הלוח] המלאות שקדמו לסיום העבודה, בנוסף לזכאות לימי חופשה בשנת הלוח השוטפת. לכל אחת מהשנים יש לקבוע את מספר ימי החופשה המגיעים בהתאם לנוסחת "200 ימי עבודה" לשלוש השנים המלאות, ולפי "240 ימי עבודה"- לשנה השוטפת. פסיקה זו מהווה פרשנות לסעיף ההתיישנות בחוק (סעיף 31), בו נקבע כי "תקופת ההתישנות לכל תביעה על פי חוק זה, בין אזרחית ובין פלילית, היא שלוש שנים."

נשארה פתוחה השאלה: האם ימי חופשה שניתנו בפועל במהלך תקופה זו, של שלוש השנים ובמהלך השנה הרביעית, מתייחסים לשנים שקדמו לתקופת ההתיישנות האמורה, או שיש להפחיתם מהמכסה המגיעה לעובד?

עתה נתן ביה"ד הארצי תשובה ברורה לשאלה זו (2), תוך שהוא פוסק נגד דעתו של ביה"ד האזורי:

" חישוב הזכאות צריך שיתבצע בגין שנת העבודה השוטפת ושלוש השנים שקדמו לה. סך כל ימי החופשה שעמדו לזכות העובד בתקופה שלא התיישנה כאמור, בהתאם לצו ההרחבה בענף ההובלה, הוא 67 ימים, מתוכם ניצל העובד, לפי קביעת בית הדין האזורי, 37 ימי חופשה, כך שהעובד זכאי לפדיון חופשה בגין 30 ימי חופשה לא מנוצלים".

משמעות הפסיקה: חישוב הזכאות לפדיון ימי חופשה, לאחר שהעובד סיים את עבודתו, הוא לפי מכסות החופשה להן זכאי העובד לגבי שלוש שנות הלוח האחרונות והשנה השוטפת, פחות ימי החופשה שנוצלו בפועל באותן שנים.

אין מתחשבים ביתרות חופשה שלא נוצלה קודם לכן.

יצויין כי ביה"ד הארצי פסק באותה דרך לגבי הזכאות לדמי הבראה, לאחר סיום העבודה. הפסיקה מתייחסת לנוסח צו ההרחבה בענין תשלום קצובת הבראה, בנוסחו לפני התיקון של 2017; נוסח זה היקנה לעובד זכאות לתבוע דמי הבראה לשתי שנות עבודתו האחרונות בלבד. האם יש להביא בחשבון חוב לשנים קודמות?

" משאין חולק כי בשתי שנות העבודה האחרונות שולמו לעובד דמי הבראה בסכום של 4,800 ₪ ואין כל ראיה כי שולמו בגין תקופה שקדמה לכך, יזקפו תשלומים אלה, ככל שלא הוסכם אחרת, בגין החבות לשנתיים האחרונות".

פסיקה זו תקפה רק למי שסיים לעבוד לפני שנת 2017, שכן צו ההרחבה השתנה, והוא מקנה עתה זכאות לתבוע דמי הבראה לשבע שנים לפי מועד התביעה.

1. עע 547/06, כהן נ. אנויה

2. ע"ע 42510-06-15 פינדיורין נגד זיסמן ואח'; הנשיא יגאל פליטמן, השופט רועי פוליאק, השופטת חני אופק גנדלר

נציג ציבור (עובדים) מר שלמה כפיר, נציג ציבור (מעסיקים) מר אברהם ביגר; בשם פינדיורין עו"ד פבל מורוז

בשם זיסמן עו"ד איריס אלמוג, עו"ד ניר טולדנו ועו"ד רימה גריסימוב. ניתן ביום 3.5.17.

 

מאמרים אחרונים

יצוגית נגד חברת שמירה בעילת אי-הפקדת דמי גמולים בקרן פנסיה
בית הדין האזורי לעבודה קיבל בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד חברת השמירה "נוף ים בטחון" בעילת אי-הפקדת דמי גמולים בקרן הפנסיה. עם זאת, נקבע כי אין לשלול את האפשרות כי בהמשך ההתדיינות, בשלב הדיון בתובענה הייצוגית לגופה, יעלה בידי ההסתדרות והחברה להוכיח כי פעולות האכיפה הקיבוצית, לרבות פעולות נוספות שיינקטו במהלך החודשים הקרובים, ייצרו ביחד "חלופה אמיתית ואפקטיבית" לתובענה הייצוגית. במקרה שכזה, יתכן שיהיה מקום להורות על ביטול האישור שניתן לניהול התובענה כייצוגית
24/10/2017

"מלצרות זו לא אופציה לגברים"?
מועמד לעבודה שנדחה בקבלה לעבודה מחמת מינו זכה בפיצוי סמלי בלבד עקב חוסר תום לב מצדו
24/10/2017

היעדרות עובד מהעבודה סביב לידת ילדו
כשבת זוגו של העובד יולדת, זכאי העובד להיעדר מעבודתו סביב הלידה. שני חוקים מקנים זכויות לעובד – בד בבד, וכך גם רוב צווי ההרחבה הענפיים
24/10/2017

החובה לתת הודעה לעובד על תנאי העסקתו כאשר נמסר לעובד הסכם עבודה בכתב
אם כל הפרטים המחויבים להיות בהודעה מופיעים בהסכם די במסמך אחד
22/10/2017