1 - 8 0 0 - 8 0 0 - 1 6 6

המעסיקה התחייבה כי חוזה ההעסקה יעמוד בתוקפו 3 חודשים. האם זכותה של המעסיקה לפטר את העובדת קודם לכן?

מאת: עו"ד מעיין קישלס | מחלקת "כל עובד" מבית חשבים

נכתב בתאריך 25.02.18

בפועל העובדת פוטרה אחרי שבועיים בלבד

העובדות

הגב' מיכל ברוד  (להלן: "העובדת") הועסקה במסעדה כמנהלת שיווק אצל פנחס גבריאל, ישראל אבוגוב וחברת השדרה 34 ת"א גברי פנחס בע"מ (להלן: "המעסיקים").

העובדת החלה לעבוד אצל המעסיקים ביום 1.3.15, על פי הסכם שנכרת בין הצדדים.

ביום 15.3.2015 זומנה העובדת לפגישה בה נאמר לה על  סיום העסקתה. העובדת המשיכה להתייצב לעבודה עד שדרשו ממנה לעזוב את המקום.

העובדת טענה, כי היא זכאית לשכר בעבור 3 חודשי עבודה על פי ההסכם לתקופה קצובה שנחתם עמה וכן זכאית היא להפרשות פנסיוניות.

כמו כן, טענה העובדת, כי פוטרה שלא כדין ועל כן היא זכאית לפיצוי בגין פיטורים אלו.

המעסיקים טענו, כי ההסכם איננו לתקופה קצובה.

פסק-דין

בית הדין קבע, כי בהסכם בין הצדדים לא הייתה התחייבות להעסיק את העובדת לתקופה בת 3 חודשים אלא נאמר שההסכם "יהיה בתוקף עד 31.5.2015", קרי תנאי ההסכם הכוללים את שכרה, תנאי עבודתה של העובדת, תפקידה ותחומי אחריותה יהיו בתוקף עד תום תקופת ההסכם. הא ותו לא. 

בית הדין ציין, כי בחוזה לתקופה קצובה צריכה להיכתב אמירה מפורשת של התחייבות להעסיק עד ליום מסוים או עד לחודש מסוים, בענייננו, ההתחייבות היא לתנאים שנקבעו בהסכם עד למועד מסוים.

זאת ועוד, ההסכם לא נוסח על ידי המעסיקים אלא על ידי העובדת ולכן בכל מקרה, הפרשנות צריכה לפעול לטובת המעסיקים על פי ה"כלל נגד המנסח" הקבוע בסעיף 25(ב1) לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973.

אי לכך, למעסיקים קמה הזכות לפטר את העובדת כפי שנעשה כאן והיה עליהם לשלם לה בעבור תקופת עבודתה באופן יחסי.

כמו כן, העובדת פוטרה בלא שנערך לה שימוע ומבלי ששולם לה שכרה בעבור שבועיים ימים. נוכח תקופת עבודתה הקצרה של העובדת תהא זכאית היא לפיצוי בגין אי עריכת שימוע בגובה של 2,000 ₪.

הפרשות לפנסיה: העובדת לא עבדה במשך שישה חודשים, על כן נקבע כי איננה זכאית להפרשות לפנסיה אלא אם כן היה באמתחתה קרן פנסיה, או אז היתה זכאית העובדת, לאחר שלושה חודשי עבודה, להפרשות לקרן פנסיה ובאופן רטרואקטיבי.

הודעה מוקדמת: העובדת עבדה שבועיים בלבד, היא זכאית ליום הודעה מוקדמת.

לסיכומו של דבר, תביעתה של העובדת התקבלה באופן חלקי, המעסיקים חויבו לשלם לעובדת את הסכומים הבאים:

סך של 3,750 ₪ בגין שכר עבודה לחודש 3/15.

סך של 357 ₪ בגין חלף הודעה מוקדמת.

סך של 2,000 ₪ בגין פיצוי בעבור אי עריכת שימוע.

ס"ע 42983-05-15● בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב-יפו ● על ידי סגנית הנשיאה, כבוד השופטת ד"ר אריאלה גילצר - כץ ● התובעת: מיכל ברוד ● הנתבעים: פנחס גבריאל, ישראל אבוגוב והשדרה 34 ת"א גברי פנחס בע"מ ● ניתן ב- 11.8.2017

מאמרים אחרונים

צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק
צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק
22/03/2018

נדחתה תביעה אישית נגד דירקטורית
מעסיק מחויב בקבלת היתר לפיטורי עובדת בהריון גם אם לא ידע על ההיריון בעת הפיטורים
25/02/2018

המעסיקה התחייבה כי חוזה ההעסקה יעמוד בתוקפו 3 חודשים. האם זכותה של המעסיקה לפטר את העובדת קודם לכן?
בפועל העובדת פוטרה אחרי שבועיים בלבד
25/02/2018

הזכות לתעסוקה לאחר גיל פרישה
עובד שהגיע לגיל פרישת חובה ופוטר ולא ביקש ממעסיקו להמשיך לעבוד לאחר גיל פרישה, לא תקום למעסיק חובה להשיבו לעבודה
25/02/2018