חשובים להצלחה שלך

 
חשבים בעיתונות
שירות לקוחות
שאל אותנו
מילון מונחים
מדד חשבים להעדרות
מעודכן ל- 07/2014
סוג העדרות ממוצע ימים
חופשה1.31
מחלה0.48
סה"כ העדרות1.79
לטבלת ההעדרויות
שער יציג ל - 29/08/2014
מטבע שער
דולר ארה"ב3.5680
יורו4.7054
לירה שטרלינג5.9215
100 יין יפן3.4338
סקרים
הצבע תוצאות
נתונים כלכליים שימושיים
מדד המחירים102.4נק'
ריבית פריים2%
שכר ממוצע9089ש"ח
שכר מינימום4300ש"ח
ד.הבראה-פרטי378ש"ח
ד.הבראה-ציבורי427ש"ח
ד.הבראה-הסתדרות427ש"ח
החזר הוצ' נסיעה26.4ש"ח
 
דף הבית  >  חשבים פנסיה  >  מאמרים
מוצרים > כל עתיד
חיפוש באתר:
 
המועד לתשלום קצבת פנסיה - והסנקציה על פיגור בתשלום
על המועדים הקובעים בחוק ובתקנות להעברות כספי קצבאות פנסיה לעובדים - ועל המועד להעברת הכספים מהמעבידים לקרנות הפנסיה
עו"ד רועי פוליאק ועו"ד תומר סילורה |  ממשרד רועי פוליאק ושות`, המתמחה בתחומי הביטוח בכלל וביטוח פנסיוני ויחסי עבודה בפרט וחברים במרכז המומחים של "חשבים ה.פ.ס"
פורסם:  08/12/2005
עודכן:  26/07/2007
 
 
שאלה:
1.    מה הוא מועד תשלום הקצבה מאת קרן פנסיה לעובד, ומהן הסנקציות על אי העברת תשלום זה במועד?
2.    מה הוא המועד שבו על המעביד להעביר את הכספים אל קרן הפנסיה (חלק עובד + חלק מעביד) ומהן הסנקציות על אי העברת כספים אלה במועד?
 
עו"ד רועי פוליאק ועו"ד תומר סילורה (*) משיבים:
מבחינת המצב המשפטי בסוגיה האמורה, נקודת המוצא היא כי התשובה על השאלות הנשאלות מצויה בתקנון קרן הפנסיה אשר העובד הפנסיונר חבר בה. בסעיף 72 של התקנון האחיד, אשר חל על כל קרנות הפנסיה הוותיקות, נקבע כי הקרן תשלם קצבה לזכאים לפי הוראות התקנון, מדי חודש בחודשו, בהתאם למועדים המפורטים להלן, אלא אם כן נקבע אחרת בהוראות התקנון:
(1)   לגבי חודש הזכאות הראשון לקבלת קצבה - לא מאוחר מהיום התשיעי של החודש העוקב לחודש הזכאות הראשון לקצבה.
(2)   לגבי כל חודש אחר - ביום הראשון של כל חודש בעד החודש שחלף.
הוראות דומות נמצאות בתקנוני מרבית קרנות הפנסיה לעמיתים חדשים [ראו, בין היתר: תקנה 80 לתקנון "מבטחים יותר"; תקנה 34 לתקנון "עדי"; תקנה 59 לתקנון "עמית"]. לעומת זאת: בתקנה 60 לתקנון "עתודות החדשה" נקבע, כי הפנסיה תשולם לזכאים לא מאוחר מיום העסקים השלישי של כל חודש בעד החודש שחלף; ובתקנה 101 לתקנון "מקפת החדשה" נקבע, כי מועד התשלום יהיה לא מאוחר מהיום השביעי בחודש בעד החודש שחלף.
באשר לסנקציה שתוטל על קרן הפנסיה על אי העברת הקצבה במועד - נקבע בסעיף 16 לחוק הגנת השכר, תשי"ח-1958 ("החוק"), כי יראו קצבה כמולנת אם הקרן לא שילמה אותה עד לתום החודש שבעדו היא משולמת. אם כך, הסנקציה על אי העברת קצבת הזקנה במועד היא תשלום פיצויי הלנת קצבה בשיעורים הגבוהים בגין פיצוי הלנת שכר הנקובים בחוק.
באשר למועד העברת דמי הגמולים אל הקרן בידי המעביד, נקבע - הן בתקנון האחיד והן בתקנוני הקרנות לעמיתים חדשים - כי אופן התשלום ומועדו יהיו בהתאם לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד - 1964 ("התקנות"). ואכן, תקנה 20 לתקנות, בנוסחה החדש מיום 2.1.2005, קובעת כדלקמן:
"קופת גמל תקבל מהמעבידים רק סכומים כמפורט בתקנה 19(א). התשלומים יתקבלו במזומנים בלבד ולא יאוחר מהמועד המוקדם מבין אלה (להלן - מועד התשלום):
(1)        חמישה ימים מיום תשלום המשכורת החודשית לעובד;
(2)        חמישה עשר ימים מתום החודש שבעדו על המעביד לשלם את המשכורת לעובד."
הנה כי כן, על המעביד להעביר אל הקרן את תשלום דמי הגמולים לא מאוחר מהיום
ה- 14 שלאחר המועד לתשלום שכר העבודה (מאחר שעל-פי החוק ניתן לשלם את שכר העבודה עד היום התשיעי שלאחר המועד לתשלום שכר העבודה).
באשר לסנקציה שתוטל על המעביד על אי העברת דמי הגמולים - המצב מורכב. להלן מבוארת עמדתנו בעניין:
מחד - נקבע בתקנוני קרנות הפנסיה כי אם לא שולמו דמי גמולים לקרן במועדים שנקבעו בתקנות, תגבה הקרן מאת המעביד את דמי הגמולים בתוספת ריבית פיגורים כאמור בתקנות. ואכן, תקנה 22 לתקנות קובעת כי הקרן תקבל סכומים ששולמו באיחור בתוספת ריבית תואמת, אשר שיעורה לא יפחת משיעור ריבית הפיגורים, שמפרסם החשב הכללי של מדינת ישראל מזמן לזמן.
מאידך - סעיף 19א לחוק רואה את הסכום, אשר המעביד לא העביר אל הקרן, כשכר מולן בשיעורים הגבוהים הנקובים בחוק. ואולם, בסעיף 19א לחוק נקבע באופן מפורש, כי יראו כשכר מולן סכום שמעביד חייב לקופת גמל, ובלבד שהסכום אשר חייב המעביד לנכות לא שולם לקופה בתוך 21 ימים מהיום שבו רואים את שכר העבודה כמולן. מאחר שעל-פי החוק ניתן לשלם את שכר העבודה עד היום התשיעי שלאחר המועד לתשלום שכר העבודה, ניתן - הלכה למעשה - להעביר את התשלומים לקרן עד ליום ה- 30 שלאחר המועד לתשלום שכר העבודה, בלי שיראו בהעברת הכספים במועד זה בבחינת שכר מולן ו/או בלי שתוטל סנקציה כלשהי על המעביד.
הנה כי כן, קיימת סתירה בין הוראות החוק לבין הוראות התקנות: בעוד החוק מאפשר למעביד להעביר את התשלומים אל הקרן עד ליום ה- 30 שלאחר המועד לתשלום שכר העבודה, קובעות התקנות מועד אחר (ומוקדם לעומת החוק) להעברת התשלומים, אשר לאחריו יחויב מעביד בריבית פיגורים עד למועד העברת הכספים בפועל.
לכאורה, קיימת סתירה בין הוראות החוק להוראות התקנות, ועשויה לעלות הטענה שלפיה אין כל תוקף להוראת תקנה 22 לתקנות הקובעת קנס של ריבית פיגורים. בהתייחס לעובדה שהחוק קובע אחרת, מאחר שבסתירה בין הוראת חוק לבין הוראת תקנה - יד הוראת החוק על העליונה.
http://www.kolatid.net
 

הדפסה           הוספת תגובה           שלח לחבר
 
 

לכתבות נוספות


חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ   יד חרוצים 12, תל אביב   טלפון: 03-5680888 פקס: 03-5680899   webmaster@hashavim.co.il