מיצוי זכויות מס הכנסה שלילי
חשבים - השירות המקיף וללא הגבלה בעולמות המיסים, דיני עבודה, פנסיה וגמל
חסכו זמן והשאירו פרטים

מיצוי זכויות מס הכנסה שלילי

מאת: עו"ד ורו"ח חיה אביסרור-שמעוני | בעלת משרד לפתרונות מיסוי | 06/11/2014
| |

שכיר או עצמאי - מהרו לבדוק אם אתם זכאים למענק עבודה ממס הכנסה (מס הכנסה שלילי) בגין שנת 2013

מהו מענק עבודה?

מענק עבודה או "מס הכנסה שלילי" הוא כלי לתמרץ עובדים בשוק העבודה במטרה להגדיל את הכנסתם הפנויה של עובדים ברמות שכר נמוכות ולצמצום פערים כלכליים, אשר נקבע בשנת 2007 במסגרת החוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי), תשס"ח-2007.

מי זכאי לקבלת המענק בגין שנת 2013?

החוק חל על כל שכיר או עצמאי שהייתה לו הכנסת עבודה או הכנסה מעסק ומשלח יד בשנת המס 2013, אשר עמד בכל שלושת התנאים הבאים:

1.   גילך 23 ומעלה ויש לך ילדים, או שגילך 55 ומעלה גם ללא ילדים.

2.   במהלך שנת המס 2013, מעבר לדירת מגורים יחידה לא הייתה בבעלותך או בבעלות בן/ בת זוגך או בבעלות ילדך התלוי בך כלכלית, ביחד או לחוד, זכות במקרקעין (כגון דירה, חנות, מגרש וכדומה), בישראל ו/או מחוץ לישראל, כאשר חלקכם בזכות גבוה מ-50%.

3.   מתקיים לגביך אחד מהשניים:

יש לך ילד אחד או שניים, או שגילך 55 שנים ומעלה גם ללא ילדים - התוצאה המתקבלת מחלוקת סך כל הכנסות העבודה ו/או הכנסה מעסק/משלח יד בשנת המס 2013, במספר חודשי העבודה שלך בפועל (כשכיר או כעצמאי, אך לא יותר מ-12 חודשים) בשנה זו, גבוהה מ-2,070 ש"ח ונמוכה מ-6,157 ש"ח.

יש לך שלושה ילדים או יותר - התוצאה המתקבלת מחלוקת סך כל הכנסות העבודה ו/או ההכנסה מעסק/משלח יד בשנת המס 2013, במספר חודשי העבודה שלך בפועל (כשכיר או כעצמאי אך לא יותר מ-12 חודשים) בשנה זו, גבוהה מ-2,070 ש"ח ונמוכה מ-6,766 ש"ח.

הבהרות

"ילד" - מי שטרם מלאו לו 19 שנים במהלך שנת המס שבשלה נתבע המענק. לגבי בקשה לקבלת מענק המוגשת בשנת 2014 עבור שנת המס 2013, נדרש שעד ליום 31.12.2013 טרם מלאו לילד 19 שנה.

"עובד שכיר" אשר עונה על אחד מהתנאים שיפורטו להלן, לא יהיה זכאי למענק עבודה על אף העובדה שענה על שלושת התנאים אשר פורטו בשלב הראשון שלעיל:

-     מי שכל הכנסותיו מעבודה התקבלו ממעביד שהוא "קרוב" או מ"חבר בני אדם" שהוא או "קרובו" בעלי שליטה בו (כלומר מחזיקים יותר מ-10% בחברה).

-     מי שהכנסותיו מעבודה התקבלו ממעביד שאינו "קרוב" ובכל אותם חודשי עבודה קיבל גם הכנסת עבודה ממעביד שהוא "קרוב".

-     מי שהיו לו הכנסות עבודה שהתקבלו ממעביד שהוא "קרוב" וגם ממעביד שאינו "קרוב", יהיה זכאי לקבלת המענק רק בעבור החודשים שבהם לא התקבלה במקביל הכנסה ממעביד שהוא "קרוב".

"קרוב" לעניין זה הוא בן זוג, אח, אחות, הורה, הורי הורה, צאצא, צאצאי בן הזוג ובן זוגו של כל אחד מהם.

המועד להגשת תביעה

החל מיום 1 בינואר 2014 ועד ליום 26 בדצמבר 2014.

עצמאי או עובד שכיר אשר חייבים בהגשת דוח למס הכנסה או שבני זוגם חייבים בהגשת דוח כאמור - בתנאי שהגישו את הדוח השנתי המקוון עד לתאריך 30 ביוני 2014. במקרה שבו ניתנה לנישום ארכה להגשת הדוח השנתי - בתנאי שהדוח הוגש עד לתאריך הארכה שניתנה לו.

כיצד יש להגיש תביעה?

את התביעה לקבלת המענק יש להגיש באופן אישי בלבד באחד מסניפי הדואר ברחבי הארץ. יש להצטייד בתעודת זהות ובהמחאה או באישור רשמי מהבנק (שאליו אתה מבקש להעביר את כספי המענק) על ניהול חשבון על שם דורש המענק.

לתשומת הלב - התביעה היא אישית ואין שום אפשרות להגיש תביעה עבור אדם אחר, גם לא תוך הצגת תעודה מזהה של אותו אדם ו/או באמצעות ייצוג או ייפוי כוח.

הגשת התביעה אינה כרוכה בתשלום.

כיצד נבדקת הזכאות וכיצד נקבע גובה המענק?

לאחר הגשת התביעה בסניף הדואר, בודקת רשות המסים אם אתה עומד בתנאי הזכאות בהתאם למצב אישי (גיל + מספר ילדים), מספר הנכסים שבבעלות התא המשפחתי שלך ועוד. אם אתה עומד בתנאי הזכאות, יחושב סכום המענק המגיע לך.

הבדיקה מתבצעת תוך הצלבת המידע עם הדוחות שהתקבלו מהמעסיקים/ המנכים, מנתוני המוסד לביטוח לאומי, מהדוח השנתי שהוגש למס הכנסה (במקרים הרלוונטיים) ועוד.

רשות המסים תקבע עד תום 90 ימים ממועד הגשת התביעה או עד ה-15 ביולי 2014, לפי המאוחר, את זכאותך למענק ואת סכום המענק. מועד הגשת התביעה ייחשב למועד שבו הוגשה התביעה במלואה ובכלל זה הגשת מסמכים נוספים במידת הצורך.

רשות המסים רשאית, ביוזמתה או לפי דרישתך, לתקן את קביעתה בתוך שלוש שנים מהיום שניתנה, אם התגלו עובדות חדשות או נמצא כי נפלה טעות בקביעת המענק.

קיזוז מענק עבודה כנגד המס שעצמאי חייב בו

לתשומת לבך - אם אתה עצמאי, סכום המענק יקוזז כנגד המס שאתה חייב בו בשל הכנסה מכל מקור שהוא בשנת המס 2013, לרבות שבח, ואת יתרת המענק שלא נוצלה ניתן יהיה לקזז במשך שלוש שנות המס הבאות (2014, 2015 ו-2016). יתרת המענק שלא ניתן היה לקזזה בארבע שנות המס האמורות, תשולם בשנה החמישית בניכוי 25% מסכום היתרה.

לעדכונים שוטפים בזמן אמת, ייעוץ ושלל כלים חיוניים

רוצים ליהנות מהשירות המלא – פתרונות, תוכן ומענה אנושי – השאירו פרטים ונחזור בהקדם
| |
מאמרים נוספים באותו נושא
המוצרים שלנו