הנדון: תעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד לפי צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בית) (הוראת שעה), התש"ף-2020 – עדכון
חשבים - השירות המקיף וללא הגבלה בעולמות המיסים, דיני עבודה, פנסיה וגמל
לקבלת מחיר אטרקטיבי השאירו פרטים ונחזור בהקדם

הנדון: תעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד לפי צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בית) (הוראת שעה), התש"ף-2020 – עדכון

מאת: חוזר "כל עובד" | מבית חשבים | 24/02/2020

| |

סימוכין: תעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד לפי צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בית) (הוראת שעה), התש"ף-2020 מיום 4.2.2020 מס' סימוכין 122104420

1.      הריני ליתן בזאת תעודת מחלה לפי חוק דמי מחלה, תשל"ו-1976 ,וזאת לכל עובד שנעדר מעבודתו עקב שהיה בבידוד בהתאם להוראות צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בית) (הוראת שעה), התש"ף-2020 (להלן: "צו בריאות העם" או "הצו").

2.      ביום 2.2.2020 נחתם ופורסם ברשומות צו בריאות העם. הצו קובע הוראות מגבילות שיחולו ביחס למי שעלולים להביא להתפשטות המחלה, כאמור בצו, והכל על מנת למנוע הדבקה בנגיף בישראל על ידי קביעת חובת בידוד.

3.      לפי הצו, חובת הבידוד חלה על:

א.      כל אדם שהגיע לישראל, לרבות דרך מדינה אחרת, לאחר שהיה בסין במהלך 14 הימים האחרונים לפני הגעתו לישראל.

ב.      מי שהיה במגע הדוק עם חולה כמפורט בצו.

ג.       מי שרופא קבע לגביו כי היה במגע הדוק עם חולה ב-14 הימים האחרונים וישהה בבידוד.

4.      עוד מגדיר צו בריאות העם את תנאי הבידוד, וקובע כי הבידוד יהיה לתקופה של 14 ימים ממועד השהייה האחרון בסין לגבי חוזר או 14 ימים מיום המגע האחרון עם חולה.

5.      ביום 17.2.2020 פורסם ברשומות תיקון לצו, במסגרת תיקון זה, נוספו היעדים תאילנד, סינגפור, הונג קונג ומקאו לרשימות היעדים המחייבים שהיה בבידוד. לפי הצו, על מי שחזר מאחד מיעדים אלו מיום 16.2.2020 ואילך לשהות בבידוד בית.

6.      ביום 23.2.2020 פורסם ברשומות תיקון נוסף לצו, לפיו, גם על מי שחזר מדרום קוריאה או יפן במהלך 14 הימים האחרונים לפני הגעתו לישראל, לשהות בבידוד בית.

7.      מובהר, כי ההגדרה "דרך מדינה אחרת" אינה כוללת שהייה בשדה התעופה בלבד של אותה מדינה, למעט סין.

קישור לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בית) (הוראת שעה), התש"ף-2020

https://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Kor01.pdf

8.      ביום 4.2.2020 פורסמה תעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד לפי חוק דמי מחלה, תשל"ו-1976 ,וזאת לכל עובד שנעדר מעבודתו עקב שהיה בבידוד בהתאם להוראות צו בידוד בית.

9.      בעקבות תיקון צו בידוד בית מתאריך 17.2.2020 ומתאריך 23.2.2020, להלן עדכון לתעודת המחלה הגורפת לעובד השוהה בבידוד לפי צו בריאות העם.

10.    תעודת מחלה זו תעמוד בתוקפה ביחס לעובד שביקש זאת ממעסיקו וזאת בהתאם להצהרת העובד, בה יפורטו שם, ת.ז והתקופה בה לא מסוגל העובד להגיע לעבודה עקב הבידוד לפי הצו (נוסח ההצהרה מצורף כנספח למסמך זה). משך תוקפו של אישור ההיעדרות לרגל המחלה, יהיה תואם את תקופת הבידוד ביחס לעובד לפי הוראות הצו.

11.    מובהר, כי תעודה זו תקפה ביחס לעובד שחזר מסין, יפן, דרום קוריאה, תאילנד, הונג קונג, סינגפור או מקאו (להלן: "אחד היעדים") וזאת בנוסף למגע הדוק כאמור בסעיף 3 לעיל.

12.    אישור זה יבוא במקום צורת תעודת המחלה כהגדרתה בתקנה 2 לתקנות דמי מחלה (נהלים לתשלום דמי מחלה), תשל"ז-1976 (להלן: "תקנות דמי מחלה").

קישור לדף מידע בנושא נגיף קורונה החדש ובו מופיעות ההנחיות המפורטות שפרסם משרד הבריאות ומתעדכנות מעת לעת.

https://corona.health.gov.il/

 

13.    בהמשך להוראות הצו, ניתנת בזאת תעודת מחלה שתעמוד בתוקפה לעניין הזכות להיעדר מהעבודה מפאת מחלה, וזאת ביחס לכל תקופת הבידוד החלה על העובד. ככל שמדובר בעובד שהגיע לישראל, לרבות דרך מדינה אחרת, לאחר שהיה באחד היעדים, תצורף להצהרה הוכחה על כך.

 

14.    מובהר כי עובד ששהה בבידוד בעקבות הוראות צו בריאות העם והצהיר בפני מעסיקו על כך, לא ידרוש ממנו מעסיקו תעודת מחלה נוספת, כאמור בתקנה 2 לתקנות דמי מחלה.

 

 

 

בברכה,

 

פרופ' סיגל סדצקי

ראש שרותי בריאות הציבור

 

 

 

טופס הצהרה

1.      שם העובד/ת: _____________________________

 

2.      תעודת זהות: _____________________________

 

3.      תקופת הבידוד: ___________________________

 

4.      יום השהיה האחרון באחד היעדים )סין, תאילנד, סינגפור, מקאו, הונג קונג, יפן או דרום קוריאה(/ יום המגע האחרון עם חולה קורונה )מחק/י המיותר(:________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חתימת העובד/ת:_______________________

 

תאריך:______________________________

 

חשבים - השירות המקיף וללא הגבלה בעולמות המיסים, דיני עבודה, פנסיה וגמל
מאגרי מידע מקיפים | מענה מקצועי | מחשבונים
לקבלת מחיר אטרקטיבי השאירו פרטים ונחזור בהקדם
מאמרים נוספים באותו נושא
המוצרים שלנו