תעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד לפי צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בית) (הוראת שעה), התש"ף-2020
חשבים - השירות המקיף וללא הגבלה בעולמות המיסים, דיני עבודה, פנסיה וגמל
לקבלת מחיר אטרקטיבי השאירו פרטים ונחזור בהקדם

תעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד לפי צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בית) (הוראת שעה), התש"ף-2020

מאת: חוזר "כל עובד" | מבית חשבים | 04/02/2020

| |

1.      הריני ליתן בזאת תעודת מחלה לפי חוק דמי מחלה, תשל"ו-1976 ,וזאת לכל עובד שנעדר מעבודתו עקב שהיה בבידוד בהתאם להוראות צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בית) (הוראת שעה), התש"ף-2020 (להלן: "צו בריאות העם" או "הצו").

2       תעודת מחלה זו תעמוד בתוקפה ביחס לעובד שביקש זאת ממעסיקו וזאת בהתאם להצהרת העובד, בה יפורטו שם, ת.ז והתקופה בה לא מסוגל העובד להגיע לעבודה עקב הבידוד (נוסח ההצהרה מצורף כנספח למסמך זה). משך תוקפו של אישור ההיעדרות לרגל המחלה, יהיה תואם את תקופת ההיעדרות המתחייבת ביחס לעובד לפי הוראות הצו.

3.      אישור כאמור בסעיף 1 לעיל, יבוא במקום צורת תעודת המחלה כהגדרתה בתקנה 2 לתקנות דמי מחלה (נהלים לתשלום דמי מחלה), תשל"ז-1976 (להלן: "תקנות דמי מחלה").

4.      ביום 2.2.2020 נחתם ופורסם ברשומות צו בריאות העם. הצו קובע הוראות מגבילות שיחולו ביחס למי שעלולים להביא להתפשטות המחלה, כאמור בצו, והכל על מנת למנוע הדבקה בנגיף בישראל על ידי קביעת חובת בידוד.

5.      לפי הצו, חובת הבידוד חלה על:

א.      כל אדם שהגיע לישראל, לרבות דרך מדינה אחרת, לאחר שהיה בסין במהלך 14 הימים האחרונים לפני הגעתו לישראל.

ב.      מי שהיה במגע הדוק עם חולה כמפורט בצו.

ג.       מי שרופא קבע לגביו כי היה במגע הדוק עם חולה ב-14 הימים האחרונים וישהה בבידוד.

6.      עוד מגדיר צו בריאות העם את תנאי הבידוד, וקובע כי הבידוד יהיה לתקופה של 14 ימים ממועד השהייה האחרונה בסין לחוזר מסין או 14 ימים מיום המגע האחרון עם חולה.

קישור לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בית) (הוראת שעה), התש"ף - 2020

https://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Kor01.pdf

קישור לדף מידע בנושא נגיף קורונה החדש ובו מופיעות ההנחיות המפורטות שפרסם משרד הבריאות ומתעדכנות מעת לעת.

https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/

7.      בהמשך להוראות הצו, ניתנת בזאת תעודת מחלה שתעמוד בתוקפה לעניין הזכות להיעדר מהעבודה מפאת מחלה, וזאת ביחס לכל תקופת הבידוד החלה על העובד, על פי המועדים הקבועים בצו וכפי שפירט בהצהרתו. ככל שמדובר בעובד שהגיע לישראל לרבות דרך מדינה אחרת, לאחר שהיה בסין במהלך 14 הימים האחרונים לפני הגעתו לישראל, תצורף להצהרה הוכחה על כך.

8.      מובהר כי עובד ששהה בבידוד בעקבות הוראות צו בריאות העם והצהיר בפני מעסיקו על כך, לא יידרוש ממנו מעסיקו תעודת מחלה נוספת, כאמור בתקנה 2 לתקנות דמי מחלה.

 

 

 

בברכה,

פרופ' סיגל סדצקי

ראש שרותי בריאות הציבור

 

 

טופס הצהרה

1.      שם העובד/ת: _____________________________

2.      תעודת זהות: _____________________________

3.      תקופת הבידוד: ___________________________

4.      יום השהיה האחרון בסין/ יום המגע האחרון עם חולה קורונה )מחק/י המיותר(:________________________________

 

 

חתימת העובד/ת:_______________________

תאריך:______________________________

 

 

חשבים - השירות המקיף וללא הגבלה בעולמות המיסים, דיני עבודה, פנסיה וגמל
מאגרי מידע מקיפים | מענה מקצועי | מחשבונים
לקבלת מחיר אטרקטיבי השאירו פרטים ונחזור בהקדם
מאמרים נוספים באותו נושא
המוצרים שלנו