מי יעזור לנו להבין את הפנסיה - מורה נבוכים
חשבים - השירות המקיף וללא הגבלה בעולמות המיסים, דיני עבודה, פנסיה וגמל
חסכו זמן והשאירו פרטים

מי יעזור לנו להבין את הפנסיה - מורה נבוכים

מאת: כרמלה ויסברג | יועצת פנסיונית CLU, מחלקת כל עתיד, חברת חשבים ה.פ. | 26/08/2014
| |

החיסכון הפנסיוני מהווה רובד שני של הכנסה בגיל הפרישה אחרי הקצבה מהמוסד לביטוח לאומי. אף על פי שהחיסכון הפנסיוני הוא בעל חשיבות גדולה ביותר, מדובר בנושא מורכב מאוד שלרוב החוסכים אין כלים להתמודד עמו ולקבל החלטות נבונות הקשורות לחיסכון לקראת היציאה לגמלאות.

פתרון אפשרי להטמעת הנושא הפנסיוני בקרב אזרחי המדינה יכול היה להיות באמצעות הרחבת המודעות לייעוץ מסודר, ולשם כך חקקו בכנסת בשנת 2005 את חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני) התשס"ה-2005, אשר מגדיר לראשונה מהו העיסוק ב"ייעוץ פנסיוני":

רקע להגדרת התחום ייעוץ פנסיוני

בעקבות רפורמת בכר, בשנת 2005 חוקקה הכנסת את חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני) התשס"ה-2005, ובו לראשונה ניתנה הגדרה לעיסוק הייעוץ הפנסיוני. חוק זה נחקק כפועל יוצא לרפורמת בכר משנת 2005, רפורמה ששמה ליעד את הפחתת הריכוזיות של המערכת הבנקאית בשוק ההון. עיקרי הרפורמה הם סיום הבעלות של הבנקים על קופות הגמל וקרנות הנאמנות, עידוד התחרות בתחום ההשקעות וגם הגברת התחרות בתחום הביטוח הפנסיוני.

"ייעוץ פנסיוני" – מוגדר כייעוץ ליחיד בנוגע לכדאיות החיסכון לטווח ארוך, והכנה לקראת היציאה לגמלאות, וזאת באמצעות מוצרים פנסיוניים שאין לנותן הייעוץ זיקה אליהם.

"ייעוץ פנסיוני" - מתן ייעוץ ליחיד בנוגע לכדאיות החיסכון, שלו או של קרובו, כעמית-שכיר, כעמית-עצמאי או כמבוטח, באמצעות מוצר פנסיוני שאין לנותן הייעוץ זיקה אליו; "

"שיווק פנסיוני" - מתן ייעוץ ליחיד בנוגע לכדאיות החיסכון, שלו או של קרובו, כעמית-שכיר, כעמית-עצמאי או כמבוטח, באמצעות מוצר פנסיוני שיש לנותן הייעוץ זיקה אליו; "

החוק הסדיר את חובת הרישוי לעוסקים בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני. להלן הוראות החוק:

עיסוק בייעוץ פנסיוני

(א) לא יעסוק אדם בייעוץ פנסיוני, אלא אם כן הוא בעל רישיון יועץ פנסיוני, ובהתאם לתנאי הרישיון.

(ב) יחיד בעל רישיון יועץ פנסיוני רשאי לעסוק בייעוץ פנסיוני כיחיד, כעובד בחברה או בשותפות שהיא בעלת רישיון יועץ פנסיוני או כשותף בשותפות שהיא בעלת רישיון כאמור.

עיסוק בשיווק פנסיוני

לא יעסוק אדם בשיווק פנסיוני, אלא אם כן הוא אחד מהמנויים בפסקאות (1) עד (3) שלהלן, ובהתאם לתנאים המפורטים בהן:

(1) בעל רישיון סוכן ביטוח, בענף ביטוח פנסיוני כהגדרתו בסעיף 28(א)(3) לחוק הפיקוח על הביטוח, שניתן לו לפי סעיף 25 או 26 לחוק האמור (בחוק זה - סוכן ביטוח פנסיוני) - בהתאם לתנאי הרישיון;

(2) בעל רישיון סוכן שיווק פנסיוני שניתן לו לפי סעיף 6 (בחוק זה - סוכן שיווק פנסיוני), שהוא עובד של גוף מוסדי כאמור בפסקה (3) - במסגרת עבודתו כאמור ובהתאם לתנאי הרישיון;

(3) גוף מוסדי - בנוגע למוצרים פנסיוניים שיש לו זיקה אליהם לפי פסקאות (1) או (2) להגדרה "זיקה", ובלבד שכל מי שעוסק בשמו בשיווק פנסיוני הוא אחד מהמנויים בפסקאות (1) או (2)

למרות ההגדרות כאמור העוסקים בתחום לעיתים אינם מקפידים להציג את עצמם בפני החוסך על פי הוראות החוק.

ריבוי הגופים המייעצים לא פועל לטובת החוסכים, שאינם מודעים לאבחנות שבחוק באשר למידת האובייקטיביות של הגופים נותני השירות.

בשורות הבאות אציג בקצרה את מגוון נותני השירות בתחום הפנסיוני, על היתרונות והחסרונות של כל אחד ומהי מידת השפעתם על החיסכון שיצבור העובד לקראת יום הפרישה מהעבודה.

1. יועצים פנסיוניים אובייקטיבים ובלתי תלויים

2. סוכנויות הסדר

3. יועצים פנסיוניים בבנק.

4. סוכני ביטוח

5. חברות ביטוח

1. יועצים פנסיוניים אובייקטיבים ובלתי תלויים

מאפייני הייעוץ הפרטני:

1. היועצים הפנסיוניים האובייקטיבים מחזיקים ברישיון ייעוץ פנסיוני מטעם משרד האוצר, לאחר הכשרה ארוכה ורחבת היקף בתחומים הכלכליים והפנסיוניים, כולל השקעות בניירות ערך.

2. היועצים הפנסיוניים הם בדרך כלל עצמאיים אשר מנהלים משרדי ייעוץ פנסיוני פרטיים . יועצים בעלי רישיון לייעוץ פנסיוני מועסקים גם בחברות ביטוח או בסוכנויות הסדר אך הם מוטי זיקה לחברה או למוצרי החברה אותה הם מייצגים.

3. לאחרונה הוקמה לשכת היועצים הפנסיוניים אשר מאגדת את היועצים הפרטיים המחזיקים ברישיון לייעוץ פנסיוני.

יתרונות הייעוץ הפנסיוני הפרטני:

1. היועץ הפנסיוני הפרטני, מתייחס לצרכים הכלכליים של החוסך ומשפחתו אל מול כל האפיקים הפנסיוניים, פנסיה, ביטוח, גמל והשתלמות.

בנוסף, הוא מתייחס להיבט המיסוי, לדיני העבודה, מסלול ההשקעות ועוד. לכן, הוא נדרש להציג ידע רחב בתחומים אלה.

2. היועץ הפנסיוני יתאים את סוג המוצר הפנסיוני והגוף המוסדי המתאימים ביותר ללקוח. הבחירה תיעשה מתוך כלל המוצרים הפנסיונים של כלל הגופים המוסדיים.

3. העדר הזיקה, בין היועץ לבין הגופים המוסדיים, הוא אשר מבדיל את היועץ הפנסיוני מסוכן הביטוח הפנסיוני או מהמשווק הפנסיוני.

4. היועץ הפנסיוני יכול ללוות את העובד במהלך כל שנות עבודתו, בהחלפת מקומות עבודה, ועד ליציאה לגמלאות, במטרה להביא את העובד לגיל פרישה במצב כלכלי  מיטבי. הייעוץ יכול להיות נקודתי למוצר מסויים או לתקופה מסוימת.

חסרונות הייעוץ הפנסיוני הפרטני

1. הלקוח משלם ישירות ליועץ עבור השירות.

2. ניתן למצוא את היועץ הפרטי ע"י חיפוש באתר האינטרנט של אגף שוק ההון או באתר הבית של לשכת היועצים.

2. מנהלי הסדרים

מנהלי ההסדרים פנסיוניים, הינם סוכנויות ביטוח גדולות חלקן הגדול בבעלות חברות הביטוח. אלו מהווים גורם מקצועי בעל התמחות רב תחומית. עיקר הפעילות שלהם היא מול ארגונים גדולים. פעילותם כוללת את הטיפול בתיק הפנסיוני של עובדי הארגון.

לאור השינויים שחלו בשנים האחרונות בכל הקשור לאפיקי החיסכון הפנסיוני, נוצר הצורך להפקיד את ניהול ההסדר הפנסיוני בידי גורם מקצועי המספק שירות נרחב למעסיק ולעובדיו.

מנהלי ההסדר הפנסיוני מחויבים לעבוד עם כל הגופים הפנסיוניים במשק ולתת ייעוץ מקצועי לעובדים. אולם, כאמור סוכנויות ההסדר הרחיבו את הפעילות, ונרכשו ע"י חברות הביטוח. עצם היותם חלק מחברת ביטוח גורמת לניגוד אינטרסים, כאשר לנגד עיניהן עומד גם האינטרס של חברת הביטוח בעלת הסוכנות.

תגמול מנהלי הסדרים מתקבל ישירות מהגופים המבטחים, כפונקציה של היקף הפרמיה המנוהלת, ולא של סכומי הביטוח. וזה הופך אותו ללא אובייקטיבי, כי יש לו זיקה ישירה למוצרים אותם הוא משווק כמו גם לגופים המבטחים. בכך טמון ההבדל הגדול בין יועץ אובייקטיבי לבין מנהל הסדר.

יתרונות מנהלי ההסדר

1. פעילות מול המעסיק - סיוע למעסיק לתכנן את המדיניות הפנסיונית בארגון, להשיג ולמקסם הטבות מהגורמים המבטחים לטובת המעסיק, שירות מרוכז למעסיק ברמה מקצועית גבוהה, קליטה ופיצול כספים והעברתם לגורמים המבטחים.

2. פעילות מול העובד – מלווה מקצועי וניהולי של תיק הביטוח הפנסיוני של העובד, התאמת התוכנית הפנסיונית וביצוע שינויים בהתאם לנדרש, ריכוז כל התוכניות של העובד אצל גורם אחד, ליווי בעזיבת עבודה ומעבר למקום עבודה חדש או ליווי לקראת פרישה.

חסרונות מנהלי ההסדר

הזיקה של סוכנויות לגופים המבטחים ולמוצריהם, אינה מאפשרת להם להיות יועצים אובייקטיביים.

לסיכום: מנהל הסדר פנסיוני הינו המענה הטוב ביותר בעולם הפנסיוני המורכב, עקב יכולתו להעניק מגוון שירותים ותמיכה מקצועית לעובד ולמעסיק. למרות יתרונותיו, אין מנהל ההסדר יכול לספק ייעוץ אובייקטיבי ללקוחותיו, וזה החיסרון הגדול שלו מול היועצים הפנסיוניים.

3. ייעוץ פנסיוני בבנקים

היועצים הפנסיונים בבנקים, מהווים חלק ממכלול השירותים הניתנים בבנק. החוק מחייב גם אותם לספק ללקוח ייעוץ אובייקטיבי, אך הייעוץ הפנסיוני הניתן בבנקים הינו חלקי ואינו מטפל בכל האפיקים הפנסיונים הקיימים בשוק.

היועצים הפנסיוניים בבנקים אינם רשאים לגבות תשלום בגין הייעוץ שהם מספקים, למרות הגדרת הייעוץ כאובייקטיבי. אי לכך, התיר להם המחוקק לקבל תגמול בצורת "עמלת הפצה" אחידה מכל היצרנים המקושרים לבנק. "עמלת ההפצה" משולמת מתוך כספי החיסכון של הלקוח, דבר שגורם לניגוד ענייניים בין הלקוח, לבין היועץ הבנקאי והיצרן.

יתרון הייעוץ הבנקאי

1. היתרון הבולט ביותר לקבלת ייעוץ פנסיוני בבנק, הוא העדר תשלום מיידי מצד הלקוח.

2. יתרון נוסף הוא הזמינות של יועצים הפנסיוניים היושבים בסניפי הבנקים בפריסה רחבה.

3. כמו כן, הלקוח נהנה מיחס אישי המוקדש לו במסגרת פגישה אישית שנקבעת מראש.

חסרונות הייעוץ הבנקאי

1. הייעוץ ניתן אך ורק בין כותלי הבנק ואין ליועצים אפשרות לצאת ללקוחות פרטיים.

2. על היועצים הבנקאים נאסר להיות בקשר כלשהו עם מעסיקו של הלקוח. כל עוד היועצים הבנקאיים לא יכולים להגיע למקומות עבודה, הרחבת הפעילות בייעוץ פנסיוני מקצועי וכוללני מוגבלת אל בין כותלי הבנק.

3. עמלת ההפצה משולמת לבנק מתוך כספי החיסכון, תוך כדי הקטנתו.

בשנים האחרונות צנח מאוד מספר היועצים הפנסיוניים בבנקים וישנם בנקים שחיסלו את הפעילות לחלוטין.

4. סוכני ביטוח / משווקים פנסיוניים

סוכני הביטוח / המשווקים הפנסיוניים מורשים לשווק מוצרים פנסיוניים המוגדרים בחוק, ביטוח מנהלים, ביטוח חיים, קרנות פנסיה, אובדן כושר עבודה, קופות גמל והשתלמות. הם מחוברים למספר חברות, ומשווקים אך ורק את המוצרים של אותן החברות. סוכני הביטוח / משווקים פנסיוניים אינם מהווים גורם מייעץ אובייקטיבי, עקב הזיקה למוצרים וליצרנים.

אין לשלול בכך את המקצועיות שלהם ואת איכות המוצרים שהם משווקים, אך הם שבויים בידי היצרנים שמשלמים עמלות עבור המכירה. בתקופה האחרונה מתמודדים סוכני הביטוח מול חברות הביטוח ובתי ההשקעות, אשר פתחו ערוץ מכירה ישיר ללקוחות פוטנציאליים. הקשר הישיר עשוי להוזיל במקצת את דמי הניהול, אך נעדר השירות האישי שמעניקים סוכני הביטוח ללקוחותיהם.

5. חברות הביטוח

חברות הביטוח פתחו ערוץ הפצה ישיר מול הלקוחות ומציעות למכירה מוצרים ללא תיווכו של הסוכן. החברות מציעות גם שירותים שונים, כגון העברת כספים ישירות לחברה, קבלת מידע ישירות מאתר האינטרנט של החברה, וכל זאת ללא צורך בתיווך הסוכן.

המכירה הישירה מועילה מאוד לחברת הביטוח שאינה משלמת עמלות לסוכנים, ומועילה גם ללקוח ע"י הגדלת הצבירה לחיסכון כתוצאה מהקטנת דמי הניהול. אך העדר הליווי האישי והשירות של הסוכן עלולים לפגוע ביכולת הלקוח לבחור את המוצר הטוב ביותר עבורו. נציגי חברות הביטוח העוסקים בהפצה ישירה אינם יועצים, לכן הלקוח מקבל רק מוצר ללא ייעוץ כוללני.

לסיכום

כתוצאה מריבוי הגופים המייעצים כפי שפורטו לעי"ל, ומאחר שהממשלה העבירה את האחריות לצבירת פנסיה לידי הציבור, יש לעודד אותו לקבל ייעוץ מקצועי ומיטבי מידי בעל רישיון ייעודי לנושא זה, בדיוק כפי שהציבור יודע לפנות לייעוץ מס או ייעוץ משפטי בשעת הצורך.

לעדכונים שוטפים בזמן אמת, ייעוץ ושלל כלים חיוניים

רוצים ליהנות מהשירות המלא – פתרונות, תוכן ומענה אנושי – השאירו פרטים ונחזור בהקדם
| |
מאמרים נוספים באותו נושא
המוצרים שלנו