הפרשות לקרן השתלמות בשנת המס 2018 לעצמאים, שכירים ובעלי שליטה
חשבים - השירות המקיף וללא הגבלה בעולמות המיסים, דיני עבודה, פנסיה וגמל
לקבלת מחיר אטרקטיבי השאירו פרטים ונחזור בהקדם

הפרשות לקרן השתלמות בשנת המס 2018 לעצמאים, שכירים ובעלי שליטה

מאת: רו"ח אליק גנדלמן | מחלקת "כל מס" מבית חשבים | 04/11/2018

| |

לקראת סיומה של שנת המס 2018 אנו מביאים את הנתונים להפרשות לקרן השתלמות לשכירים, עצמאיים ובעלי שליטה

א. קרן השתלמות לעצמאי

העצמאים מקבלים ניכוי בגין הפרשה לקרן השתלמות החל מהשקל הראשון עד 4.5% מהכנסה הקובעת ועד תקרה של 261,000 ש"ח. לפיכך סכום מרבי בגינו יקבל עצמאי בעל הכנסה שנתית של 261,000 ומעלה הוא 11,745 ש"ח.

אם נישום הוא גם שכיר וגם עצמאי, ועל הכנסתו כשכיר שילם לו מעבידו לקרן השתלמות, יהיה סך ההכנסה לצורכי הניכוי הנמוך מבין אלה:

1.   הכנסת הנישום מעסק או ממשלח יד.

2.   סכום התקרה, בניכוי המשכורת שבעבורה שילם המעביד לקרן השתלמות.

לדוגמה (הסכומים בש"ח):

1.

הכנסת הנישום כעמית עצמאי - 250,000 ש"ח וכשכיר 70,000 ש"ח

 

2.

סכום ההכנסה המרבי שבעבורו מותר ניכוי לקרן השתלמות

261,000

-

פחות הסכום, שבעבורו שילם המעביד לקרן השתלמות

70,000

 

 

191,000

סכום התקרה - הנמוך בין 1 ל-2                        191,000

 

חישוב הניכוי:

 

סכום ששולם

8,000

הגבלת הניכוי עד 4.5% מ-191,000

8,595

סכום שלא נוצל לניכוי 

595

 

 

הסכום בגינו יקבל ניכוי הוא 8,000 ש"ח.

בסעיף 9(16ב) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה") נקבע פטור ממס לסכומים שמשך יחיד עצמאי מקרן ההשתלמות שלו, ובכלל זה סכומי הריבית, הפרשי ההצמדה ורווחים אחרים שמקורם בהפקדה מוטבת (בשנת 2018 - 18,240 ש"ח לשנה). זאת בנסיבות ובתנאים מסוימים, כלהלן:

●        לאחר שלוש שנים ממועד התשלום הראשון - אם שימשו הכספים לצורך ההשתלמות של העצמאי, וכן אם היחיד הגיע לגיל פרישה.

●        לאחר שש שנים ממועד התשלום הראשון - ללא כל תנאי.

●        ללא הגבלת תקופה ממועד התשלום הראשון - אם הסכום נמשך בידי הזכאים לקבלת סכומים של היחיד בעל החשבון, שנפטר.

הפטור ממס על רווחים ניתן ללא קשר לגובה הכנסה של עצמאי (ובהתאם ללא קשר לניכוי שקביל במסגרת סעיף 17(5א) לפקודה) לכן כדי ליהנות מהטבה זו כדאי להפקיד בקרן השתלמות בגובה "הפקדה מוטבת" של 18,240 ש"ח.

סכומים שמשך עצמאי מקרן ההשתלמות, אשר לא נתקיימו בהם התנאים שבסעיף 9(16ב) לפקודה, יהיו חייבים במס כהכנסה מעסק או ממשלח-יד בעת קבלתם, למעט הסכומים שהפריש העצמאי לקרן השתלמות, שלא הותרו בניכוי לאור הוראת סעיף 3(ה2) לפקודה.

ב. קרן השתלמות לעובד

סכומים שמשך עובד מקרן השתלמות, לרבות ריבית, הפרשי הצמדה ורווחים אחרים, שמקורם בהפקדה מוטבת כהגדרתה בסעיף 9(16א) לפקודת מס הכנסה יהיו פטורים ממס: אם נמשכו לאחר שלוש שנים מיום התשלום הראשון לחשבון, ובלבד שישמשו לצורך השתלמותו או אם העובד הגיע לגיל פרישה; או אם נמשכו לאחר שש שנים, ללא כל תנאי.

סכומים שמשך עובד מקרן השתלמות שלא בתקופות ובנסיבות כאמור יחויבו במס, למעט סכום הקרן שמקורה בתשלומי העובד.

כמו כן, אם נפטר העובד, הזכאים לסכומים מקרן ההשתלמות רשאים למשוך אותם בפטור ממס, ללא הגבלה בנוגע לזמן המשיכה.

המשכורת המרבית שבגינה ניתן להפקיד היא 15,712 ש"ח לחודש (בשנת המס 2018). שיעור ההפקדה הוא: הפרשת המעביד - 7.5%, הפרשת העובד - 2.5%. מעבר לכך יש לזקוף שווי לעובד.

 

קרן השתלמות 2017

תיאור

סכום (בש"ח)

משכורת מרבית שההפרשה בעדה לקרן השתלמות פטורה ממס בעת ההפרשה

15,712

הכנסה קובעת (קרן השתלמות לעצמאי)

261,000 לשנה

 

ג. קרן השתלמות לבעל שליטה

לפי סעיף 32(9)(א)(2) לפקודה, מותר לחברה שבשליטתם של לא יותר מחמישה בני אדם כמשמעותה בסעיף 76לפקודה, לנכות בעבור בעל השליטה בה תשלומים שמשלמת חברה כאמור לקרן השתלמות בעבור בעל שליטה. סכום זה מוגבל ל-4.5% ממשכורת החבר עד לתקרה הקבועה בסעיף.  

הסכום המרבי שיכולה חברה לנכות מהכנסתה בשנת 2018 בשל תשלומים לקרן השתלמות בעבור בעל שליטה בה הוא 8,485 ש"ח (4.5% מ-188,544 ש"ח); זאת, אם בעל השליטה ישלם לקרן 2,828 ש"ח לפחות (1.5% = 1/3 מ-8,484 ש"ח), אשר בגינם לא יקבל הטבות מס בשנת ההפקדה, אך הרווחים עליהם יהיו פטורים ממס (יש להדגיש כי אחרי שש שנים גם חלק המעסיק פטור ממס), אם ישולמו לו בתנאי הפטור שלפי סעיף 9(16א) לפקודת מס הכנסה (בדרך כלל בתום שש שנים מפתיחת החשבון).

הפרשות בשיעור שמ-4.5% ועד 7.5% ממשכורת בסך 188,544 ש"ח ומטה, לא יותרו כהוצאה בידי המעביד, ולא ייחשבו להכנסה בידי בעל השליטה. ואולם דבר זה מותנה בתשלום מקביל של בעל השליטה בסך של:

 X 2.5% = 4,714188,544 ש"ח

קרן השתלמות לבעל שליטה - סכומים ושיעורים להפקדה

 

שנת מס

משכורת קובעת

תשלומי מעביד-תקרת הוצאה

תשלומי העובד

%

סכום

%

סכום

2018

188,544

4.5%

8,485

1.5%

2,828

2017

188,544

4.5%

8,485

1.5%

2,828

 

הכותב – מומחה במיסים .עורך מקצועי אתר המידע האינטרנטי במסים "כל מס" וירחון "ידע למידע".

 

 

חשבים - השירות המקיף וללא הגבלה בעולמות המיסים, דיני עבודה, פנסיה וגמל
מאגרי מידע מקיפים | מענה מקצועי | מחשבונים
לקבלת מחיר אטרקטיבי השאירו פרטים ונחזור בהקדם
מאמרים נוספים באותו נושא
המוצרים שלנו