מחלת הקורונה והשלכותיה במקום העבודה - סקירה מקצועית
חשבים - השירות המקיף וללא הגבלה בעולמות המיסים, דיני עבודה, פנסיה וגמל
לקבלת מחיר אטרקטיבי השאירו פרטים ונחזור בהקדם

מחלת הקורונה והשלכותיה במקום העבודה - סקירה מקצועית

מאת: עו"ד ג'ולייט אליהו | מחלקת "כל עובד" מבית חשבים | 10/03/2020

| |

עולמנו כיום הינו כפר גלובאלי קטן לטוב ולרע!

אמירה זו אקטואלית ומתחזקת לאור פריצת נגיף "הקורונה" אשר נודעה לנו באמצעי התקשורת כבר בתחילת השנה החדשה שנת 2020.

החשש הגדול מהידבקות במחלה אשר התגלתה בסין הרחוקה הוביל את המחוקק הישראלי להזדרז ולחוקק חקיקה מסודרת בנושא וכן משרד הבריאות נרתם והוציא הנחיות מסודרות בעניין.

חקיקה ראשונה- הסדרת נושא הבידוד למי שמגיע לישראל ממדינות מסוימות:

בהתאם לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית) (הוראת שעה), התש"ף- 2020, (להלן: "צו בריאות העם ") מי שהגיע לישראל, לרבות דרך מדינה אחרת, לאחר ששהה בסין במהלך 14 הימים שקדמו לחזרתו לישראל, ומי שהיה במגע הדוק עם חולה (ובין היתר נסיעה עם חולה, בני ביתו של חולה וכל מגע עם חולה שמעלה חשש להידבקות), ישהה בבידוד בבית מגוריו או במקום שניתן לקיים בו את תנאי הבידוד.

ביום 17.2.2020 פורסם ברשומות צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית) (הוראת שעה) (תיקון),התש"ף- 2020, המרחיב את חובת הבידוד לכל מי ששב מאחד היעדים הבאים: סין, סינגפור, מקאו, תאילנד והונג קונג.

לעניין הבידוד נקבע כי הבידוד יהיה לתקופה של 14 ימים ממועד השהייה האחרונה באחד מהיעדים הללו ואם היה ביותר מיעד אחד- ממועד השהייה באחרון שבהם.

בנוסף, על אדם המצוי בבידוד לדווח למשרד הבריאות על קיום הוראות צו זה, ובכלל זה מקום מגוריו, מועד הגעתו לישראל ומועד השהייה האחרונה ביעד או מועד המגע האחרון עם חולה, לפי העניין, ותקופת הבידוד.

כמו כן, ביום 23.02.2020 פורסם ברשומות תיקון מס' 2 לצו בריאות העם, לפיו חובת הבידוד תורחב גם למדינות דרום קוריאה ויפן.

ביום 27.02.2020 פורסם ברשומות תיקון מס' 4 לצו בריאות העם לפיו חובת הבידוד תחול גם על השבים מאיטליה.

ביום 5.03.2020 פורסם ברשומות תיקון מס' 6 לצו בריאות העם לפיו שונה שם הצו לשם: צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראות שעה) (תיקון מס' 6), התש"ף- 2020. בנוסף, נוספו מדינות נוספות אליהן תחול חובת הבידוד, להלן רשימת המדינות: צרפת, גרמניה, ספרד, שוויץ, אוסטריה, סן מרינו, אנדורה.

ביום 8.03.2020 פורסם ברשומות תיקון מס' 7 לצו בריאות העם לפיו נוספו המדינות איטליה ומצרים אליהן תחול חובת הבידוד.

חקיקה שניה- הסדרת נושא הבידוד של העובד והשלכותיו במקום העבודה:

ביום 4.2.2020 פורסם ברשומות צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (הוראות למעסיק של עובד בבידוד בית) (הוראת שעה), התש"ף-2020 (להלן: "צו בריאות העם- הוראות למעסיק/ צו") להלן עיקרי הצו:

הצו מגדיר "עובד" כמי שמועסק ומי שנותן שירות בחצריו של מעסיק, בין אם מתקיימים עם המעסיק יחסי עבודה ובין לא, לרבות מתנדב. "עובד בבידוד" מוגדר כעובד שעליו לשהות בבידוד לפי צו בידוד בית. "צו בידוד בית" הוא צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש)(בידוד בית) (הוראת שעה), התש"ף-2020.

מלבד הגדרות לעיל, הצו קובע, כי מעסיק של עובד בבידוד לא ידרוש ממנו ולא יאפשר לו כניסה למקום העבודה במהלך תקופת הבידוד, גם אם העובד ביקש זאת. עוד נקבע, כי עובד בבידוד ימסור למעסיקו בהקדם האפשרי הודעה על כך שעליו לשהות בבידוד ועל משך זמן הבידוד. כמו כן, מעסיקו של עובד בבידוד לא יפטרו רק בשל כך שהוא נעדר ממקום העבודה בתקופת הבידוד. תוקפו של צו זה יהא כל עוד "צו בידוד בית" עומד בתוקפו.

חוזר משרד הבריאות (1)

חוזר משרד הבריאות אשר פורסם ביום 4.2.2020* (ואשר תוקן ביום 24.2.2020 ** וביום 9.3.2020 ***) מציין, כי כל עובד שנעדר מעבודתו עקב שהיה בבידוד בהתאם להוראות צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בית) (הוראת שעה), התש"ף-2020 (להלן: "צו בריאות העם" או "הצו"), היעדרותו תחשב כהיעדרות בשל מחלה וזאת ביחס לכל תקופת הבידוד החלה על עובד או על ילדו השוהה בבידוד בהתאם להוראות צו בריאות העם, על תיקוניו.

תעודת המחלה תינתן בהתאם להצהרת העובד על פי הנוסח המצורף.

משך תוקפו של אישור ההיעדרות לרגל המחלה, יהיה תואם את תקופת ההיעדרות המתחייבת ביחס לעובד לפי הוראות הצו.

ככל שמדובר בעובד שהגיע לישראל, לרבות דרך מדינה אחרת, לאחר שהיה בחו"ל, תצורף להצהרה הוכחה על כך.

מובהר, כי עובד ששהה בבידוד בעקבות הוראות צו בריאות העם והצהיר בפני מעסיקו על כך, לא ידרוש ממנו מעסיקו תעודת מחלה נוספת, כאמור בתקנה 2 לתקנות דמי מחלה.

תעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד לפי צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בית)(הוראת שעה), התש"ף - 2020

טופס הצהרה

1.   שם העובד/ת: _______________

2.   תעודת זהות: _______________

3.   תקופת הבידוד: ______________

4. סיבת הבידוד:

א. חזרה מאחד היעדים כמפורט בצו בריאות העם:

(1) היעד ממנו חזר העובד: ______________

(2) מועד השהייה האחרון ביעד: ____________

ב. מגע הדוק עם חולה מאומת:

(1) מקום החשיפה לחולה: ______________

(2) מועד החשיפה לחולה: ____________

חתימת העובד/ת: ___________

תאריך: ________________

*לחוזר מיום 4.2.2020 לחץ כאן

**לחוזר מיום 24.2.2020 לחץ כאן  

*** לחוזר מיום 9.3.2020 לחץ כאן

היעדרות עובד עקב מחלת הקורונה

  1. מחלה

היעדרות עקב מחלת הקורונה הינה היעדרות כדין מחלה. סעיף 2(א) לחוק דמי המחלה אינו קובע תשלום לעובד עבור יום ההיעדרות הראשון. עבור הימים השני והשלישי להעדרו, דמי המחלה יהיו בשיעור 50% משכר יום עבודה רגיל. מהיום הרביעי להעדרו ואילך ישולם לעובד תשלום מלוא דמי מחלה, בשיעור 100% משכר יום עבודה רגיל.

  1. עונשין

סעיף 218 חוק העונשין, תשל"ז- 1977 קובע כי אדם העושה בהתרשלות מעשה העלול להפיץ מחלה שיש בה סכנת נפשות, עובר עבירה פלילית ודינו - מאסר שלוש שנים; עשה את המעשה במזיד, דינו - מאסר שבע שנים.

  1. חופשה ללא תשלום

בעקבות נגיף הקורונה, מעסיקים רבים במשק נקלעו למצב כלכלי קשה אשר מחייב אותם להוציא את העובדים לחופשה ללא תשלום. יצוין כי הוצאת עובד לחופשה ללא תשלום באופן חד צדדי וללא הסכמת העובד, מהווה הפרה של  חוזה העבודה ביניהם, ועלולה להיחשב להרעה מוחשית בתנאי העבודה, או לנסיבות שבהן אין לדרוש מהעובד, כי ימשיך בעבודתו. על פי הפסיקה, עובד המתפטר בשל כך, יהיה זכאי לפיצויי פיטורים, אם יחליט להתפטר (ע"ע 10/03 גליה פיליפוביץ נ. סי.פי.אס מחשבים והנדסה בע"מ, פדי מ (1) 471).

כמו כן, בסיטואציה זו עשוי העובד להיות זכאי לפיצויי פיטורים, על פי סעיף 11 לחוק פיצויי פיטורים - התשכ"ג 1963, אם יתפטר כתוצאה ממהלך זה של המעסיק. יחד עם זאת, על העובד חלה חובה להעמיד את המעסיק על כוונתו להתפטר עקב ההרעה בתנאי העבודה, ולאפשר לו לחזור בו מכוונתו להוציאו לחופשה ללא תשלום כפויה (עדמ 00021/03, חברת השמירה בע"מ נ' גל מילר, מיום 3.3.2004). בפסיקה נקבע, כי הוצאה לחופשה ללא תשלום לפרק זמן בלתי מוגדר, אשר ברור מראש כי אינו קצר, דינה כפיטורים (דב"ע נב/3-215 שוכרי סאלם יעקב עאצי ואח' נ. ליר תעשיות לבידים בע"מ, פד"י כה(1) 358).

יודגש, כי עקב נגיף הקורונה הנחיות המוסד לביטוח לאומי(2) קובעות כי כאשר עובד מוצא לחופשה ללא תשלום מאולצת למשך 30 ימים לפחות, הוא יהא זכאי בתנאים מסוימים לקבל דמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי מיד עם היציאה לחל"ת. בנוסף, מי שהוצא לחל"ת בעקבות נגיף הקורונה, יוכל להתחיל לקבל דמי אבטלה גם אם הוא לא ניצל את כל ימי החופשה שלו.

לסיכום, מחלת הקורונה עברה הסדרה משפטית אשר מחייבת בידוד עובד המגיע לישראל מחו"ל. ככל שהימים חולפים והמגיפה בעיצומה, מצטרפות מטעם משרד הבריאות הנחיות נוספות כמעט מדי יום. לשם הזהירות והעדכונים, יש לעקוב אחרי הנחיות משרד הבריאות באופן סדיר.

התייחסות לתקופת הבידוד והיעדרות מעבודה על פי חוק דמי מחלה, תשל"ז- 1976 מעידה על אחריות המדינה לטיפול במגיפה המהווה חשש ואיום כבד למשק. יחד עם זאת, דאג המחוקק הישראלי להגנה על העובד ומניעת פיטוריו ע"י מעסיקו עקב היעדרותו ממקום העבודה (בידוד העובד).

(1)  לאתר משרד הבריאות – הנחיות בנושא הקורונה לחץ כאן

(2) לאתר המוסד לביטוח לאומי- הנחיות לחופשה ללא תשלום עקב מחלת הקורונה-    לחץ כאן

הכותבת – עו"ד "כל עובד" מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ.

אין במידע המופיע באתר "כל עובד" או בשירות הניתן למנויי האתר כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי  ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים.

חשבים - השירות המקיף וללא הגבלה בעולמות המיסים, דיני עבודה, פנסיה וגמל
מאגרי מידע מקיפים | מענה מקצועי | מחשבונים
לקבלת מחיר אטרקטיבי השאירו פרטים ונחזור בהקדם
מאמרים נוספים באותו נושא
המוצרים שלנו