חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשפ"א- 2020
חשבים - השירות המקיף וללא הגבלה בעולמות המיסים, דיני עבודה, פנסיה וגמל
לקבלת מחיר אטרקטיבי השאירו פרטים ונחזור בהקדם

חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשפ"א- 2020

מאת: עו"ד מיטל דולב-בלאט | מנהלת "כל עובד", מבית חשבים. | 29/11/2020

| |

ביום 19.11.2020 פורסם ברשומות חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשפ"א- 2020 (להלן: "התיקון לחוק") אשר מסדיר את סוגיית התשלום לעובדים שנעדרו מעבודתם עקב בידוד וכן את היקף השיפוי למעסיק בגין תשלום זה.

התיקון לחוק יחול החל מיום 29.10.2020- 31.3.2021. עם זאת, מעסיק ששילם דמי מחלה בין ה- 1.10.2020 ל- 29.10.2020 לעובד ששהה בבידוד, יהיה זכאי גם לשיפוי.

להלן עיקרי התיקון לחוק:

"ימי עבודה"- ימים בשבוע שהעובד נוהג לעבוד בהם במשרתו הרגילה ולא יותר מחמישה ימי עבודה בכל שבעה ימים בתקופת הבידוד, ואם נהוג במקום העבודה שבוע עבודה בין 6 ימים- ששה ימי עבודה בכל 7 ימים בתקופת הבידוד.

"בידוד"- כמשמעותו בצו בידוד בית.

"עובד השוהה בבידוד" – עובד שמתקיימים לגביו כל התנאים מטה, למעט מי שחלה עליו חובת בידוד בשל הגעתו לישראל ממדינה אחרת או שהוא חולה כהגדרתו בצו בידוד בית. אלה התנאים:

1.      הוא נעדר מעבודתו משום שחלה עליו חובת בידוד או משום שהוא שוהה בבידוד בשל חובת בידוד שחלה על ילדו.

2.      הוא מסר דיווח על הבידוד לפי צו בידוד בית והמציא למעסיקו העתק מהדיווח האמור.

3.       הוא שהה בבידוד לפי צו בידוד בית.

תשלום לעובדים

בהתאם לתיקון לחוק, עובד השוהה בבידוד יהיה זכאי לקבל ממעסיקו תשלום מלא (100%) עבור ימים שבהם נעדר מעבודתו בשל הבידוד למעט תשלום עבור יום עבודה אחד בתקופת הבידוד. עובד יכול לבחור לקבל תשלום גם עבור יום זה על חשבון החופשה השנתית שלו.

עובד שחל עליו הסדר דמי מחלה מיטיב (תשלום דמי מחלה החל מהיום הראשון למחלה), רשאי המעסיק (למעט המדינה או גוף מתוקצב) להודיע לעובד כי ההסדר המיטיב לא יחול לעניין היעדרות עקב בידוד.

ממכסת ימי המחלה של העובד ינוכו עד 4 ימי מחלה בלבד. במידה ולעובד אין מספיק ימי מחלה בצבירה, ינוכו ימים אלה על חשבון צבירה עתידית. במידה ובסיום העסקה לעובד לא תהיה יתרת מחלה לקיזוז, המעסיק יהיה רשאי לקזז מימי החופשה לפדיון. במידה ולעובד לא יהיה גם ימי חופשה לקיזוז, אזי המעסיק לא יקזז עבור ימי מחלה אלה.

עובד שחזר מחו"ל מטעם המעסיק וחלה עליו חובת בידוד- יהא זכאי לתשלום מהמעסיק בעד כל ימי העבודה שבהם נעדר. אולם עובד המצוי בבידוד בשל שהייתו בחו"ל עקב נסיעה פרטית ולא מטעם המעסיק, לא יהיה זכאי לתשלום עבור היעדרות עקב הבידוד.

מועד תשלום דמי בידוד -  מעסיק ישלם את ימי הבידוד במועד תשלום שכרו של העובד אם העובד הציג למעסיק דיווח 7 ימים לפניי המועד לתשלום שכרו. ואם לא נמסר הדיווח במועד האמור ישלם המעסיק את ימי הבידוד במועד הקרוב שלאחר מסירת הדיווח.

על פי התיקון לחוק, דין דמי בידוד כדין מחלה, לרבות לעניין איסור פיטורים, הפקדה לגמל וצבירת ותק.

עבודה בזמן בידוד- עובד שעובד בזמן תקופת הבידוד, לא יהא זכאי לדמי בידוד והמעסיק לא יהיה זכאי לשיפוי מהמדינה.

עובד חולה קורונה-  עובד שיתגלה כחולה קורונה במהלך שהייתו בבידוד, תקופת המחלה תהווה תקופת מחלה רגילה החל ממועד תחילת שהייתו של העובד בבידוד ובהתאם לכך ישולמו לו דמי מחלה. במקרה כזה המעסיק לא יהיה זכאי לשיפוי.

לעניין עובד זר, בתיקון לחוק נקבע כי ההסדר האמור יחול גם על עובד זר שיצא מישראל לארץ מוצאו עד חצי שנה לפני יום כניסת החוק לתוקף, והגיע לישראל, לאחר יום התחילה, במטרה לעבוד אצל אותו מעסיק, כלומר, יצא לארץ מוצאו בתקופה של עד חצי שנה לפני יום תחילת החוק.

שיפוי למעסיק

בהתאם לתיקון לחוק, הסדר השיפוי למעסיקים יחול על כל מעסיק למעט:

המדינה, גוף מתוקצב או גוף נתמך כהגדרתו בחוק יסודות התקציב, קופת חולים, תאגיד בריאות, מוסד חינוך (שהממשלה משתתפת בתקציבו, במישרין או בעקיפין, וסכום השתתפות הממשלה בתקציבו בשנת 2019 היה 40% לפחות), מוסד מוכר לפי החוק להשכלה גבוהה (שהממשלה משתתפת בתקציבו, במישרין או בעקיפין, וסכום השתתפות הממשלה בתקציבו בשנת 2019 היה 40% לפחות) וכן מעסיק של מסתנן.

מעסיק אשר שילם לעובדו דמי בידוד, יהא זכאי לקבל החזר מהמדינה כדלקמן:

עבור יום עבודה אחד בתקופת הבידוד – 100%

בעד שאר ימי הבידוד 

מי שביום 1.8.2020 העסיק יותר מ- 20 עובדים- יקבל שיפוי מהמדינה של 50% מהעלות שנשא. 

מי שביום 1.8.2020 העסיק פחות מ- 20 עובדים – יקבל שיפוי מהמדינה של 75% מהעלות שנשא.

מועד הגשת בקשה לשיפוי- מעסיק יגיש למוסד לביטוח לאומי בקשה לשיפוי באופן מקוון, כפי שיורה המוסד בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט שלו. בקשה לתשלום בעד דמי בידוד ששילם לעובד תוגש למוסד לביטוח לאומי תוך 60 ימים מתום החודש שבו הסתיימה תקופת הבידוד של העובד.

בקשה לשיפוי תוגש החל מיום 1.2.2021 והשיפוי יהיה רטרואקטיבי מיום 1.10.2020.

 

הכותבת – מנהלת "כל עובד" מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ.

אין במידע המופיע באתר "כל עובד" או בשירות הניתן למנויי האתר כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי  ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים.

 

חשבים - השירות המקיף וללא הגבלה בעולמות המיסים, דיני עבודה, פנסיה וגמל
מאגרי מידע מקיפים | מענה מקצועי | מחשבונים
לקבלת מחיר אטרקטיבי השאירו פרטים ונחזור בהקדם
מאמרים נוספים באותו נושא
המוצרים שלנו