פחת מואץ בתקופת קורונה – הוראת שעה
חשבים - השירות המקיף וללא הגבלה בעולמות המיסים, דיני עבודה, פנסיה וגמל
לקבלת מחיר אטרקטיבי השאירו פרטים ונחזור בהקדם

פחת מואץ בתקופת קורונה – הוראת שעה

מאת: רו"ח יוסי ירון | מומחה לחוקי עידוד והטבות מס | 09/02/2021

| |

פורסמו תקנות מס הכנסה – פחת מואץ בתקופת נגיף הקורונה. התקנות חלות על כלל העוסקים במשק וקובעות כי נישום שרכש במהלך התקופה הקובעת (1/9/2020 - 30/6/2021) ציוד המופעל בישראל ומשמש במישרין בפעילותו, יהיה רשאי לבקש לגבי הציוד שרכש פחת בשיעור כפול משיעור הפחת החל לגביו על פי הוראות כל דין

ביום 15/11/2020 פורסמו תקנות מס הכנסה (פחת מואץ בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה)(הוראת שעה), התשפ"א-2020 (להלן – התקנות). התקנות מהוות נדבך נוסף במסגרת מאמצי הממשלה לסייע לעסקים בהתמודדות עם השלכותיו הכלכליות של משבר הקורונה.

התקנות חלות על כלל העוסקים במשק וקובעות כי נישום שרכש במהלך התקופה הקובעת (1/9/2020 - 30/6/2021) ציוד המופעל בישראל ומשמש במישרין בפעילותו, יהיה רשאי לבקש לגבי הציוד שרכש פחת בשיעור כפול משיעור הפחת החל לגביו על פי הוראות כל דין.

הציוד שלגביו חלות התקנות – לרבות מכונות ורכב עבודה כהגדרתו בפקודת התעבורה, שאינו משאית, ולמעט נכס בלתי מוחשי, ובלבד שהתקיימו לגביו שלושת אלה:

(1)  יום רכישתו הוא בתקופה הקובעת, קרי 1/9/2020 – 30/6/2021.

(2)  הוא החל לשמש בישראל בייצור הכנסה בתוך שלושה חודשים מיום רכישתו או עד 30/6/21, לפי המאוחר מביניהם; ולגבי ציוד מסוג שאינו ניתן להפעלה בתוך שלושה חודשים מיום רכישתו או לגבי ציוד ששימש במפעל תעשייתי, כהגדרתו בסעיף 51 לחוק לעידוד השקעות הון, בתוך תשעה חודשים מיום רכישתו, והכול לפי המאוחר מביניהם. 

(3)  הוא מופעל בישראל (לרבות האזור, כהגדרתו בסעיף 3א לפקודה).

האמור יחול רק אם הציוד שימש בייצור הכנסה בידי הנישום בפעילותו בישראל בכל התקופה שתחילה במועד שבו החל השימוש בציוד וסיומה בתום שנת המס שבשלה נתבע פחת לפי התקנות, לפחות.

אם בחר הנישום בניכוי פחת כאמור בתקנות, תחול בחירתו על כל הציוד שנרכש בתקופה הקובעת שבעדו רשאי הנישום לתבוע פחת כאמור בתקנות.

עוד נקבע כי סך כל הפחת שיינתן לציוד, לפי הוראות כל דין, לא יעלה על מחירו המקורי. 

הנישום נדרש להציג אישור מאת מייצג, כמשמעותו בסעיף 236 לפקודה, על התקיימות התנאים המזכים בפחת כאמור בתקנות.

התקנות קובעות כמה מקרים שבהם לא יחולו הוראות התקנות, כמפורט להלן:

א.   התקנות לא יחולו על ציוד שרכש הנישום באחת מאלה:

ב.   אם הנישום מכר לקרוב[2] את הציוד לאחר שתבע לגביו פחת על פי התקנות, בתוך ארבע שנים מיום רכישתו – המחיר המקורי של הציוד בידי הרוכש הקרוב יהיה אפס.

ג.    התקנות לא יחולו על נישום שקיבל זכות נפט כהגדרתו בחוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע, התשע"א-2011, זיכיון או זיכיון משנה מהמדינה, לגבי ציוד המשמש לצורך הפעילות שבעדה קיבל את זכות הנפט, הזיכיון או זיכיון המשנה. 

הערות

1.   התקנות קובעות פחת בשיעור כפול משיעור הפחת החל על פי הוראות כל דין. על כן, נישום שזכאי לפחת מואץ על פי הוראת דין אחר, כגון פחת מואץ לפי הוראות החוק לעידוד השקעות הון, יהיה זכאי לפחת בשיעור כפול מסך כל הפחת המואץ לפי החוק לעידוד השקעות הון.

2.   התקנות חלות על כלל העוסקים במשק.

לשם השוואה, תקנות פחת מואץ הקודמות אשר נקבעו בשנת 2008[3], חלו על נישום שעיקר פעילותו הייתה פעילות מזכה ועיקר הכנסתו, שאינה הכנסה ממכירת נכס או ממכירת זכות במקרקעין או ממכירת זכות באיגוד מקרקעין, הייתה הכנסה מפעילות מזכה. פעילות מזכה בתקנות הקודמות כללה פעילות ייצור בישראל בכל אחד מתחומי התעשייה (לרבות ייצור מוצרי תוכנה ופיתוח), החקלאות, הבנייה והפעלת בית מלון בישראל. 

3.   התקנות קובעות, בין היתר, כי יום רכישת הציוד חל בתקופה הקובעת (1/9/2020 – 30/6/2021). הגדרת "יום רכישה" בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה: "היום שבו, בדרך כשלהי, הגיע הנכס לידי הנישום או שהנישום נעשה זכאי לו, לפי המוקדם;...".

נשאלת השאלה מהו המועד שבו הנישום נעשה זכאי לנכס? ניתן לטעון כי מועד הזכאות חל במועד שבו מתקיימים שני אלה:

א.    הנישום חתם על הסכם רכישה מחייב לגבי הנכס וזאת גם אם הנכס טרם נמסר לנישום והוא עדיין בידי הספק (נרכש על ידי הספק ו/או יוצר על ידו).

ב.    הסיכונים והתשואות הגלומים בנכס הועברו לנישום.   

מכל מקום, התקנות קובעות כי הנכס יחל לשמש בייצור הכנסה בתוך התקופה הקבועה בפסקה (2) להגדרת "ציוד".

הערות הכותב:

[1]       "קרוב" – כהגדרתו בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה.

[2]       "קרוב" – כהגדרתו בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה.

[3]       תקנות מס הכנסה (פחת מואץ לציוד המשמש בפעילות מזכה) (הוראת שעה), התשס"ח-2008.

הכותב - מומחה חוקי עידוד והטבות מס

חשבים - השירות המקיף וללא הגבלה בעולמות המיסים, דיני עבודה, פנסיה וגמל
מאגרי מידע מקיפים | מענה מקצועי | מחשבונים
לקבלת מחיר אטרקטיבי השאירו פרטים ונחזור בהקדם
מאמרים נוספים באותו נושא
המוצרים שלנו