סקירה מקצועית – דמי בידוד
חשבים - השירות המקיף וללא הגבלה בעולמות המיסים, דיני עבודה, פנסיה וגמל
לקבלת מחיר אטרקטיבי השאירו פרטים ונחזור בהקדם

סקירה מקצועית – דמי בידוד

מאת: עו"ד מיטל דולב- בלט ועו"ד ראובן בבדז'נוב | עו"ד במחלקת "כל עובד" | 13/02/2022

| |

בעקבות מגיפת הקורונה שפקדה את מדינת ישראל ואת העולם כולו, ובעקבות פסיקת בג"צ בעניין 1633/20, סל שירותי סיעוד נ' מדינת ישראל, מיום 27.7.20, שבו נקבע כי בידוד שהעובד חייב בו מכח צו בריאות העם אינו מחלה כהגדרתה בחוק דמי מחלה, נחקק חוק תכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התשפ"א- 2020 (להלן: "החוק").

מטרת החוק הנה לתת פתרון כלכלי לחובה שחלה על עובדים להיכנס לבידוד או לשמור על ילדם שאינם מסוגלים לשהות בבידוד בכוחות עצמם וזקוקים לטיפול והשגחה, כאשר מתקיימים בהם התנאים היוצרים סיכון אפידמיולוגי להדבקה בנגיף הקורונה וכדי לקטוע את שרשרת ההדבקה ולמנוע את המשך הפצת הנגיף.

כאמור, החוק מסדיר את סוגיית התשלום לעובדים שנאלצו להיעדר מעבודתם עקב בידוד (כמשמעותו בצו בידוד בית) וכן מסדיר את היקף השיפוי למעסיק בגין תשלום זה. החוק יחול עד ליום 28.2.22 (*).

להלן נפרט את עיקרי ההגדרות המופיעות בחוק.

"עובד בבידוד מזכה" – עובד השוהה בבידוד שמתקיים בו אחד מהתנאים שלהלן:

 1. הוא קיבל מנת חיסון ראשונה ובמועד תחילת תקופת הבידוד טרם חלפו 30 ימים מהמועד שבו קיבל את מנת החיסון האמורה.
 2. הוא קיבל שתי מנות חיסון ובמועד תחילת תקופת הבידוד טרם חלפו שבעה ימים מהמועד שבו קיבל את מנת החיסון השנייה.
 3. הוא קיבל את כל מנות החיסון הנדרשות לקבלת תעודת מחוסן תקפה כמשמעותה בצו בידוד בית, אך טרם חלף פרק הזמן הנדרש לקבל תעודה כאמור.
 4. הוא מחלים והמציא למעסיקו אישור על כך והוא חייב בבידוד.
 5. רופא קבע שיש לגביו מניעה רפואית להתחסן או אין המלצה של משרד הבריאות להתחסן לגבי הציבור שהוא נמנה עימו והוא המציא על כך אישור רפואי.
 6. הוא קטין
 7. העובד הינו "הורה מלווה"

"עובד שהוא הורה מלווה" – עובד שמתקיימים בו כל אלה:

 1. הוא נעדר מעבודתו משום שחלה על ילדו חובת בידוד.
 2. לא חלה עליו חובת בידוד לפי צו בידוד בית, והוא המציא למעסיקו אישור על היותו מחלים.
 3. ילדו אינו חוזר מחו"ל או חולה.
 4. הוא מסר הצהרה למעסיקו לפיה אין לילד הורה אחר שבימי היעדרותו של העובד מתקיים בו אחד מאלה:
 1. ההורה האחר הוא עובד בבידוד מזכה.
 2. ההורה האחר הוא עובד שהוא הורה מלווה.
 3. ההורה האחר הוא עובד עצמאי וחדל מלעסוק בעסקו או במשלח ידו בשל בידוד הילד.
 1. הוא מסר דיווח לגבי הבידוד של ילדו והמציא למעסיקו העתק מהדיווח.

תשלום לעובדים

התשלום עבור שהייה בבידוד יהא רק עבור ימי עבודה שבהם העובד נוהג לעבוד בהתאם למשרתו הרגילה.

כמו כן, המחוקק עשה הבחנה בין עובד שהוא מחוסן/ מחלים לבין עובד שהוא לא מחוסן ואין מניעה רפואית להתחסן.

עובד מחוסן או מחלים ("עובד מזכה") או הורה מלווה  

יהיו זכאים לקבל ממעסיקם 100% תשלום בעד ימי העבודה שבהם נעדרו מעבודתם בתקופת הבידוד, למעט תשלום בעד יום עבודה מלא אחד באותה תקופה, אולם העובד זכאי לבחור לקבל תשלום גם בעד יום זה על חשבון חופשה שנתית.

החל מיום 1.2.2022 (***) תוקן החוק ונקבע כי עובד אשר היה בבידוד בין 21.12.21 עד 31.1.22 יהא זכאי לתשלום גם עבור היום הראשון לבידוד (100%).

עובד שאינו מחוסן ואין מניעה רפואית לחסנו

יהא זכאי לתשלום של 75% משכרו, למעט תשלום בעד יום עבודה מלא אחד באותה תקופה, אותו זכאי לבחור לנצל על חשבון חופשה שנתית.

החל מיום 1.2.2022 תוקן החוק (***) ונקבע כי עובד אשר היה בבידוד בין 21.12.21 עד 31.1.22 יהא זכאי לתשלום גם עבור היום הראשון לבידוד (75%).

ניכוי ימי מחלה ממכסת ימי המחלה של העובד

עובד שחזר מחו"ל מטעם המעסיק וחלה עליו חובת בידוד

יהא זכאי לתשלום מהמעסיק בעד כל ימי העבודה שבהם נעדר. אולם עובד המצוי בבידוד בשל שהייתו בחו"ל עקב נסיעה פרטית ולא מטעם המעסיק, לא יהיה זכאי לתשלום עבור היעדרות עקב הבידוד.

מועד תשלום דמי בידוד

מעסיק ישלם את ימי הבידוד במועד תשלום שכרו של העובד אם העובד הציג למעסיק דיווח 7 ימים לפניי המועד לתשלום שכרו. ואם לא נמסר הדיווח במועד האמור ישלם המעסיק את ימי הבידוד במועד הקרוב שלאחר מסירת הדיווח.

על פי התיקון לחוק, דין דמי בידוד כדין מחלה, לרבות לעניין איסור פיטורים, הפקדה לגמל וצבירת ותק.

קיצור תקופת הזכאות לדמי בידוד

ניתן לקבל דמי בידוד רק עבור התקופה המזערית, היינו התקופה הקצרה ביותר האפשרית מבחינה בריאותית לפי צו בידוד בית, העומדת כיום על 7 ימים או עד קבלת תשובה לבדיקת קורונה שניה שלאחריה ניתן יהיה לצאת מבידוד.

החל מיום 19.1.2022, תקופת הבידוד קוצרה ועומדת על 5 ימים, בתנאי שלעובד לא היו תסמינים, עד לקבלת ממצא שלילי של הבדיקה שבוצעה לכל המוקדם במהלך היום החמישי לתקופת הבידוד.

עבודה בזמן בידוד

עובד שעובד בזמן תקופת הבידוד, לא יהא זכאי לדמי בידוד והמעסיק לא יהיה זכאי לשיפוי מהמדינה. יצוין כי ע"פ הנחיות המוסד לביטוח לאומי, אם העובד עבד באופן חלקי בזמן הבידוד, ניתן לקבל דמי בידוד חלקיים.

עובד שהיה בבידוד והפך לחולה קורונה (רציפות תקופות)- בהתאם לסעיף 26ו לתיקון לחוק, עובד שחדל להיות עובד השוהה בבידוד בשל היותו חולה, יימנו לעניין חישוב דמי המחלה המגיעים לו בעד תקופת מחלתו ימי הבידוד שבעדם הופחתו ימי המחלה שעמדו לרשותו כאילו חושבו כחלק מתקופת המחלה.

יודגש, כי על פי הנחיות הביטוח הלאומי לעניין זה, עובד ששהה בבידוד ובמהלך הבידוד הפך לחולה מאומת - המעסיק יהא זכאי לדמי בידוד עבורו עד היום שלפני הפיכתו לחולה מאומת.

תשלום להורה מחוסן/מחלים בלבד השומר על ילדו עד גיל 12 או בחסר ישע החולה בקורונה

בתאריך 8.8.21 פרסם משרד הבריאות תיקון לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות) הקובע כי על הורה מחוסן/מחלים ששמר על ילדו עד גיל 12 או על חסר ישע החולים בקורונה ונימצא במגע הדוק ומתמשך עימו, חלה חובת בידוד על פי צו בידוד בית ויהיה זכאי לתשלום ימי בידוד מאת המעסיק. הוראה זו הייתה תקפה עד ליום 12.10.21 אך הוארכה במסגרת תיקון 18 לצו בידוד בית החל מתאריך 30.12.21 (**).

עובדים זרים

ההסדר האמור יחול גם על עובד זר שיצא מישראל לארץ מוצאו עד חצי שנה לפני יום כניסת החוק לתוקף, והגיע לישראל, לאחר יום התחילה, במטרה לעבוד אצל אותו מעסיק, כלומר, יצא לארץ מוצאו בתקופה של עד חצי שנה לפני יום תחילת החוק (29.10.2020).

שיפוי למעסיק

בהתאם לתיקון לחוק, הסדר השיפוי למעסיקים יחול על כל מעסיק למעט:

המדינה, גוף מתוקצב או גוף נתמך כהגדרתו בחוק יסודות התקציב, קופת חולים, תאגיד בריאות, מוסד חינוך (שהממשלה משתתפת בתקציבו, במישרין או בעקיפין, וסכום השתתפות הממשלה בתקציבו בשנת 2019 היה 40% לפחות), מוסד מוכר לפי החוק להשכלה גבוהה (שהממשלה משתתפת בתקציבו, במישרין או בעקיפין, וסכום השתתפות הממשלה בתקציבו בשנת 2019 היה 40% לפחות) וכן מעסיק של מסתנן.

מעסיק אשר שילם לעובדו דמי בידוד, יהא זכאי לקבל החזר מהמדינה כדלקמן:

עבור יום הבידוד הראשון המלא - המעסיק יקבל תשלום עבור היום הראשון רק עבור תקופת בידוד מ- 21.12.21 עד 31.1.22 (***).

עבור יום הבידוד השני - המעסיק יקבל 100% מהתשלום עבור יום הבידוד ששילם לעובד.

בעד שאר ימי הבידוד

מי שביום 1.8.2020 העסיק יותר מ- 20 עובדים- יקבל שיפוי מהמדינה של 50% מהעלות שנשא. 

מי שביום 1.8.2020 העסיק פחות מ- 20 עובדים – יקבל שיפוי מהמדינה של 75% מהעלות שנשא.

יודגש, כי מעסיק יהא זכאי לשיפוי מהמדינה רק אם העובד דיווח למשרד הבריאות על הבידוד והציג למעסיק העתק. אם העובד דיווח על הבידוד באיחור, התשלום יהיה מקסימום עבור 4 ימים שלפני מועד הדיווח.

שיפוי נוסף בגין עלויות מעסיק

המעסיק יהא זכאי להחזר עבור דמי הבידוד ששילם בפועל לעובד ובנוסף, סכום השווה לעלויות הנלוות ששילם המעסיק בפועל בעד העובד בשל תשלום דמי בידוד (כגון: זכויות סוציאליות ודמי ביטוח מעסיקים) ובלבד שלא יעלה על 30% מדמי הבידוד.

מועד הגשת בקשה לשיפוי

מעסיק יגיש למוסד לביטוח לאומי בקשה לשיפוי באופן מקוון. בקשה לשיפוי מטעם מעסיק תוגש למוסד לביטוח לאומי החל מיום 15.10.21. את הבקשה לשיפוי יש להגיש תוך 90 ימים מתום החודש שבו הסתיימה תקופת הבידוד של העובד או של ילדו.
תשלום בעד דמי הבידוד לעובד בשל תקופת בידוד (21.12.2021- 31.1.2022) ישולם ע"י המוסד לביטוח לאומי החל מיום 15.2.2022.

(*) המועד הוארך במסגרת צו התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה)(מס' 2), התשפ"ב – 2021, מיום 30.12.2021.

(**) צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 18), התשפ"ב-2021, מיום 29.12.2021.

(***) חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס' 7), התשפ"ב- 2022, מיום 1.2.2022.

הכותבים – עו"ד במחלקת "כל עובד" מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ.

אין במידע המופיע באתר "כל עובד" או בשירות הניתן למנויי האתר כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי  ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים.

חשבים - השירות המקיף וללא הגבלה בעולמות המיסים, דיני עבודה, פנסיה וגמל
מאגרי מידע מקיפים | מענה מקצועי | מחשבונים
לקבלת מחיר אטרקטיבי השאירו פרטים ונחזור בהקדם
מאמרים נוספים באותו נושא
המוצרים שלנו