מיסים ודיווחים על מטבעות קריפטו
חשבים - השירות המקיף וללא הגבלה בעולמות המיסים, דיני עבודה, פנסיה וגמל
לקבלת מחיר אטרקטיבי השאירו פרטים ונחזור בהקדם

מיסים ודיווחים על מטבעות קריפטו

מאת: רו"ח, משפטן אלעד נעמן | | | 25/04/2023

| |

על פי עמדת רשות המיסים אשר פורסמה בתאריך 17.1.2018 בחוזר מס הכנסה מספר 05/2018 בנושא: "מיסוי פעילות באמצעי תשלום מבוזר (המכונים: "מטבעות וירטואליים"), מטבעות דיגיטליים המשמשים אמצעי סחר חליפין אינם בגדר "מטבע" או "מטבע חוץ" על פי חוק בנק ישראל ולעניין פקודת מס הכנסה, אלא נחשבים מכירת "נכס" בהתאם לחלק ה' לפקודת מס הכנסה, ולפיכך ההכנסה תסווג כהכנסה הונית ותחויב במס רווח הון בשיעור של 25%.

למסחר ולהשקעה במטבעות קריפטו ישנם מספר היבטי מיסוי שחשוב להבין ולדעת:

•     סיווג ההכנסה כהונית או פירותית ושיעורי החיוב במס

•     אופן הדיווח על ההכנסות

•     אופן הדיווח במע"מ

•     אפשרות דיווח בהליך גילוי מרצון

סיווג ההכנסה כהונית או פירותית

פקודת מס הכנסה יוצרת הבחנה בין הכנסות שאדם הפיק משימוש בנכס, לבין הכנסה ממכירת הנכס, דהיינו מקור ההכנסה. את ההבדל נסביר לפי דוגמת העץ והפירות. כאשר ברשות אדם עץ שמניב פרי והוא מרוויח ממכירת הפירות, הרווח ייחשב לו כהכנסה פירותית. במצב שבו הוא מחליט למכור את כל העץ, ההכנסה היא חד פעמית ותיחשב לו כהכנסה הונית. בדרך כלל המיסוי שחל על הכנסה פירותית גבוה מזה שחל על הכנסה הונית.

הכנסה פירותית – הכנסות קצרות מועד הנובעות מתשואה על הנכס תוך שמירה על הנכס עצמו (העץ), לדוגמה: הכנסה מעסק, משלח יד, דיווידנד, שכר דירה.

הכנסה הונית – הכנסות שנצברו לאורך זמן, הכנסה הנובעת ממכירת הנכס עצמו (העץ).

עמדת רשות המיסים – הכנסה הונית

על פי עמדת רשות המיסים אשר פורסמה בתאריך 17.1.2018 בחוזר מס הכנסה מספר 05/2018 בנושא: "מיסוי פעילות באמצעי תשלום מבוזר (המכונים: "מטבעות וירטואליים"), מטבעות דיגיטליים המשמשים אמצעי סחר חליפין אינם בגדר "מטבע" או "מטבע חוץ" על פי חוק בנק ישראל ולעניין פקודת מס הכנסה, אלא נחשבים מכירת "נכס" בהתאם לחלק ה' לפקודת מס הכנסה, ולפיכך ההכנסה תסווג כהכנסה הונית ותחויב במס רווח הון בשיעור של 25%.

מתי ההכנסה תסווג כהכנסה פירותית?

1.   מסחר המגיע לכדי עסק – במקרים שבהם ההכנסות ממטבעות קריפטו מגיעות לכדי עסק, תסווג ההכנסה כפירותית ויחולו עליה שיעורי מס בהתאם לסעיף 121 לפקודה (מדרגות מס שולי עד 47% בתוספת 3% מס יסף) או סעיף 126 לפקודה (מס חברות).

2.   כרייה – עמדת רשות המיסים היא כי יש לראות בפעילות כרייה פעילות עסקית. לפיכך מטבע קריפטו שהגיע לרשותו של אדם בעקבות פעילות כרייה, יש לראות את ההכנסות המתקבלות בידיו כהכנסות פירותיות.

אופן הדיווח על ההכנסות

אופן הדיווח על ההכנסה משתנה בהתאם לסיווג ההכנסה כהונית או פירותית, ונפרט להלן.

אופן דיווח על הכנסה הונית ממטבעות קריפטו:

על ההכנסה ממכירה או המרה של מטבע קריפטו יש לדווח בטופס רווח הון 1399י או 1399ח עם סמל עסקה 77 וקוד 71.

נוסף על כך, בטופס 1301 בחלק א (פרטים אישיים), יש לסמן: "בשנת המס היו לי הכנסות ממימוש מטבע וירטואלי לרבות המרה למטבעות אחרים."

שימו לב, שכירים שאינם מגישים דוחות ומפיקים הכנסות ממטבעות קריפטו מחויבים פתיחת תיק ברשויות המס, הגשת דוחות שנתיים ודיווח על ההכנסה בהתאם לאמור לעיל.

אופן דיווח על הכנסה פירותית

הכנסה המגיעה לכדי עסק או הנובעת מפעילות כרייה מחייבת פתיחת תיק ברשויות המס, הגשת דוחות שנתיים, דיווח ההכנסות במע"מ ודיווח ההכנסות בביטוח לאומי.

אופן דיווח במס הכנסה – הדיווח על הכנסה עסקית וכרייה ייעשה כדיווח של עסק לכל דבר. ימולא טופס 1301 בהתאם להוראות, ויצורף נספח א' – "חישוב ההכנסה החייבת מעסק או משלח יד".

אופן הדיווח במע"מ

פעילות במטבע קריפטו המהווה כאמור "נכס פיננסי" ומשמשת לצורך סחר חליפין, קרובה יותר במהותה לפעילות בתחום הפיננסי.

פעילות עסקית בתחום הפיננסי ממוסה, בדרך כלל, בהתאם לכללים החלים על מוסד כספי.

לפיכך, מי שפעילותו באמצעי קריפטו מגיעה לכדי עסק, יסווג ויירשם כ"מוסד כספי" לעניין חוק מע"מ, והכנסותיו תתחייבנה במע"מ בהתאם להוראות סעיף 4 לחוק מע"מ.

מי שפעילותו במטבע קריפטו נובעת מעיסוק בכרייה יסווג ויירשם כ"עוסק" לעניין חוק מע"מ ועסקאותיו תתחייבנה במס בשיעור אפס או בשיעור מלא, לפי העניין, על מלוא התמורה המתקבלת בידיו.

אפשרות דיווח בהליך גילוי מרצון

הליך גילוי מרצון הוא הליך המאפשר למי שלא דיווח בעבר כנדרש על הכנסות ממטבעות קריפטו, לפנות ביוזמתו לרשות המיסים באמצעות מייצג מטעמו ולבצע הסדר שבמסגרתו יושלם המס בגין ההכנסות הלא מדווחות.

הגשת בקשה להליך גילוי מרצון תבוצע עם תיאור כל העובדות, בצירוף כל החישובים והמסמכים הרלוונטיים ובאופן מלא.

הכותב – אלעד נעמן, רו"ח, משפטן, יוצא רשות המיסים ואחראי בפקיד שומה על נוהל גילוי מרצון האנונימי, מייסד משרד בוטיק המתמחה בכל תחומי המיסוי הישראלי והבינלאומי, גילוי מרצון ומטבעות דיגיטליים. טלפון – 073-7948088; אימייל ישיר: elad@nc-tax.co.il

 

חשבים - השירות המקיף וללא הגבלה בעולמות המיסים, דיני עבודה, פנסיה וגמל
מאגרי מידע מקיפים | מענה מקצועי | מחשבונים
לקבלת מחיר אטרקטיבי השאירו פרטים ונחזור בהקדם
מאמרים נוספים באותו נושא
המוצרים שלנו