הידד למתנדבים – החזר הוצאות למתנדבים בפעילות התנדבותית והיבטי ביטוח לאומי בסוגיית פגיעה  בעבודה במסגרת התנדבותית
חשבים - השירות המקיף וללא הגבלה בעולמות המיסים, דיני עבודה, פנסיה וגמל
לקבלת מחיר אטרקטיבי השאירו פרטים ונחזור בהקדם

הידד למתנדבים – החזר הוצאות למתנדבים בפעילות התנדבותית והיבטי ביטוח לאומי בסוגיית פגיעה בעבודה במסגרת התנדבותית

מאת: רו"ח אליק גנדלמן | מומחה במיסים, אתר "כל מס". | 16/10/2023

| |

בימים קשים אלה, עם העלייה בפעילות הציבורית למען חיילים ונפגעי המלחמה מצאנו לנכון לרענן את כללי מס הכנסה לגבי החזר הוצאות למתנדבים. התקנות חלות על מי שפועל בהתנדבות, קרי ללא כל תשלום במוסדות ציבור עמותות וארגונים מוכרים . כמו לאור כמות המתנדבים העצומה שהתגייסו לסייע במסגרת המלחמה, כדאי להכיר מתי פגיעה במסגרת התנדבות מוכרת בביטוח הלאומי לצורך זכאות לגמלאות

 

עם העלייה בפעילות הציבורית למען החיילים ונפגעי המלחמה מצאנו לנכון לרענן את כללי החזר ההוצאות למתנדבים בהתאם לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות של מתנדב במוסד ציבורי), התשס"ז-2006.

התקנות חלות על מי שפועל בהתנדבות, קרי ללא כל תשלום מלבד החזר הוצאות שהוציא המתנדב במהלך פעילותו ההתנדבותית למען מימוש מטרות המוסד הציבורי, במוסד ציבורי מוכר לעניין סעיף 46 לפקודה. התקנות לא יחולו על מי שעובד במוסד ציבורי או נותן לו שירותים בתשלום.

"מתנדב" מוגדר בתקנות, כמי שמתקיימים בעבורו שני תנאים מצטברים:

1.   עושה פעילות התנדבותית - לקידום המטרות הציבוריות של המוסד.

2.   למתנדב לא הייתה הכנסה במישרין או בעקיפין, או כל תמורה, או טובת הנאה אחרת מן המוסד, למעט לכיסוי הוצאות שהוציא... לצורך מימוש המטרות הציבוריות של המוסד.

פעילות המתנדבים אמורה להיות מוסדרת בתקנון המוסד.

לתקנות שתי זוויות ראייה:

●        מצד המתנדב המקבל החזר הוצאות

●        מצד המוסד הציבורי המחזיר הוצאות למתנדב

חלק א' - צד המתנדב המקבל החזר הוצאות

מטרת התקנות היא לקבוע כי החזר הוצאות אינו הכנסה חייבת בידי המתנדב.

בתקנות נקבעו סוגי הוצאות והגבלת סכומים לגבי כל סוג הוצאה. בהתאם לתקנה 2, החזר הוצאות עד התקרה שנקבעה יותר בניכוי למתנדב. כתוצאה מהניכוי למתנדב יהיה רווח אפס (ההחזר שהתקבל מהמוסד פחות הסכום שהוציא המתנדב).

חלק ב' - צד המוסד הציבורי – תשלום הוצאות על ידי מוסד ציבורי

מטרת התקנות היא להתיר החזר הוצאות למתנדב כהוצאה של מוסד ציבורי לעניין סעיפים 3(ז) ו-181ב לפקודה, כך שהחזר ההוצאות לא ייכלל ב"הוצאות עודפות".

חלק ג' – התנאים לניכוי הוצאות

סוגי הוצאות ותקרות (התקרות מתעדכנות מדי שנה, להלן הסכומים נכון לשנת 2023):

●        כיבוד קל - 30 ש"ח לאדם לאירוע (הכוונה לאירוח אנשים בבית של מתנדב או במקום פעילות של מוסד ציבורי, לא לאירוח במסעדות)

●        תחבורה ציבורית - 240 ש"ח לחודש

●        דלק - 730 ש"ח לחודש (בניכוי החזר שניתן על נסיעה בתחבורה ציבורית כאמור לעיל)

●        שיחות טלפון (ביתי או נייד) - 120 ש"ח לחודש

●        נוסף על כך יותרו הוצאות הניתנות לניכוי במסגרת תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות), התשל"ב-1972, כגון נסיעה לחו"ל, לינה בארץ וכד'

●        החזר הוצאות מעל התקרות שלעיל מהווה "הוצאה עודפות", שעליה ישלם המוסד מס בשיעור 90%

דרישת דיווח ואסמכתאות:

●        המתנדב יגיש למוסד בקשה להחזר הוצאות על גבי טופס 1250 בצירוף אסמכתאות

●        מוסד ציבורי יצרף לדוח שנתי את טופס 1254 המפרט את שמות המתנדבים וסכומי ההחזר לסוגיהם ששולמו להם

●        על מוסד ציבורי לשמור אסמכתאות למקרה של דיון מול רשות המסים

הכותב – מומחה במיסים. עורך מקצועי אתר המידע האינטרנטי במסים "כל מס" וירחון "ידע למידע"

 

זכויות מתנדבים בביטוח הלאומי

להלן הוראות המוסד לביטוח לאומי לזכויותיהם של אותם מתנדבים :

לאור כמות המתנדבים העצומה שהתגייסו לסייע במסגרת המלחמה, כדאי להכיר מתי פגיעה במסגרת התנדבות מוכרת בביטוח הלאומי לצורך זכאות לגמלאות.

מתנדב שנפגע תוך כדי ועקב פעולת התנדבות יהיה זכאי לאותם התגמולים הניתנים לנפגעי עבודה והתלויים בהם, ללא תלות בגיל ועם סכום תגמול מינימום.

כ"מתנדב" בהקשר למלחמת "חרבות ברזל" נחשב מי שפועל בהתנדבות שלא בשכר למען הזולת, למטרות שיש בהן תועלת לאומית או ציבורית, כאשר הוצאות האש"ל הקשורות להתנדבות אינן נחשבות לשכר, והופנה להתנדבות על ידי גוף ציבורי המוסמך להפנות מתנדבים.

כל פעילות של מתנדבים שנועדה לסייע למשפחות, לנפגעים ולכוחות הביטחון וההצלה במסגרת המלחמה, עונה למטרות המזכות בהכרה, אולם, השאלה היא אם המתנדב הופנה לפעילות ההתנדבות על ידי גוף ציבורי המוסמך להפנות מתנדבים.

ככל שאין הפנייה כזו, מומלץ לעשות ביטוח פרטי.

על פי החוק, יש להצטייד באישור הפנייה להתנדבות מראש בטופס הפנייה. הביטוח הלאומי פרסם הקלה במסגרת המלחמה. ביטוח המתנדבים ייכנס לתוקף מרגע שבוצע רישום מראש בגוף שמוסמך להפנות מתנדבים, שהפנה את המתנדב לפעילות ההתנדבות, לפני ביצוע ההתנדבות. על הרישום לכלול את הפרטים הבאים: שם, מספר זהות, תאריך תחילת ההתנדבות, מספר טלפון נייד וסוג ההתנדבות.

ארגונים המוכרים כבר כיום להפניית מתנדבים מפורטים באתר הביטוח הלאומי.

ארגונים שאינם מוכרים כיום להפנות מתנדבים ייצרו קשר עם הביטוח הלאומי, כמפורט באתר הביטוח הלאומי.

כ"מתנדב" מוגדר גם מי שמושיט עזרה לזולת בהתאם לחובה לפי דין, לדוגמה:

1.    כמו עזרה לשוטר בעת מילוי תפקידו, עזרה לנפגעים בתאונות דרכים ועזרה בעת אסון טבע, והכל על פי החוק.

2.    מי שעשה בהתנדבות, שלא בשכר, פעולה להצלת חייו או רכושו של הזולת, בנסיבות שבהן סביר להניח כי סכנה של ממש איימה באופן מיידי על חייו או על רכושו של הזולת, על פי החוק. כלומר, מחייב הוכחה שאותו אדם הגיע למקום במיוחד כדי להציל חיים.

לריכוז מידע באתר הביטוח הלאומי בנושא פגיעה בזמן התנדבות מוכרת

לפירוט ארגונים המוכרים כבר כיום להפניית מתנדבים מפורטים באתר הביטוח הלאומי – לחץ כאן

 

חשבים - השירות המקיף וללא הגבלה בעולמות המיסים, דיני עבודה, פנסיה וגמל
מאגרי מידע מקיפים | מענה מקצועי | מחשבונים
לקבלת מחיר אטרקטיבי השאירו פרטים ונחזור בהקדם
מאמרים נוספים באותו נושא
המוצרים שלנו