דברי הסבר להצעת חוק התוכנית לסיוע כלכלי (הוראת שעה - חרבות ברזל) התשפ"ד-2023
חשבים - השירות המקיף וללא הגבלה בעולמות המיסים, דיני עבודה, פנסיה וגמל
לקבלת מחיר אטרקטיבי השאירו פרטים ונחזור בהקדם

דברי הסבר להצעת חוק התוכנית לסיוע כלכלי (הוראת שעה - חרבות ברזל) התשפ"ד-2023

מאת: רו"ח אחמד חסונה | מומחה במיסים, צוות כל מס | 06/11/2023

| |

ביום 3.11.2023 פורסמה הצעת חוק התוכנית לסיוע כלכלי (הוראת שעה - חרבות ברזל), התשפ"ד-2023 שמתבססת על תזכיר חוק לגבי פיצויי מלחמה שפורסם ביום 30.10.2023. הצעת החוק אושרה בממשלה וטרם אושרה בוועדת הכספים נכון למועד כתיבת שורות אלה. רו"ח אחמד חסונה סוקר את הצעת החוק החדשה לעניין המענק המשופר לעסקים ולעוסקים

 

לתשומת לב הקוראים! המאמר מבוסס על המתווה שפרסם משרד האוצר ואך ורק על הנוסח שפורסם במתווה. יש להדגיש כי המתווה הוגש לדיון בוועדת הכספים של הכנסת וטרם אושר בחקיקה ולכן יתכנו שינויים.

 

ביום 3.11.2023 פורסמה הצעת חוק התוכנית לסיוע כלכלי (הוראת שעה - חרבות ברזל), התשפ"ד-2023 שמתבססת על תזכיר חוק לגבי פיצויי מלחמה שפורסם ביום 30.10.2023. תזכיר החוק פורסם כדי לשפר את המתווה של תוכנית המענה הכלכלי ללחימה – חרבות ברזל, שפורסם ביום 19.10.2023 על ידי משרד האוצר

להלן דברי הסבר וסקירת הצעת החוק החדשה לעניין המענק המשופר שמגיע לעסקים ולעוסקים. המענק מורכב ממענק השתתפות בהוצאות קבועות וממענק השתתפות בשכר.

עסקים הנמצאים עד שבעה ק"מ מעזה, העיר אשקלון ומושב מבקיעים )אושר בוועדת הכספים ביום 24.10.2023), זכאים למסלול האדום בהתאם לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים, שמעניק החזר מלא על כלל הנזק העקיף (100% פיצוי על תשלומי שכר או אובדן המחזור, לבחירת העסק).

ביתר חלקי הארץ התנאים לקבלת המענק הם:

1.   ירידה של 25% לפחות במחזור בחודש אוקטובר 2023 לעומת אוקטובר 2022, וירידה של 12.5% לפחות במחזור לתקופה ספטמבר-אוקטובר 2023 לעומת ספטמבר -אוקטובר 2022

2.   מחזור מ-18 אלף עד 400 מיליון ש"ח בשנת 2022

3.   הירידה במחזור העסקאות כאמור בפסקה (1) נגרמה בשל המלחמה

4.   הניזוק החל בפעילותו העסקית לפני 1.9.2023

5.   א.    הוגשו דוחות תקופתיים למס ערך מוסף לחודשים ספטמבר ואוקטובר 2022 ו-2023 אם הוא עוסק, ואם הוא עוסק פטור, אזי הוגשה הצהרה למס ערך מוסף לגבי המחזור לשנת 2022, וזאת עד יום הגשת התביעה לקבלת פיצוי לפי פרק זה

ב.    הוא הגיש לפקיד השומה דין וחשבון בטופס 102 על אוקטובר 2023; הכול לפי תקנות ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה

6.   לא מתקיים לגביו אף אחד מאלה:

א.  הוא היה חייב בניהול פנקסים לשנת המס 2022 או 2023 ולא ניהלם

ב.    פנקסיו לשנת המס 2022 או 2023 נקבעו כבלתי קבילים, בקביעה שאינה ניתנת לערר או לערעור.

מי לא זכאי למענק זה:

(1)  המדינה;

(2)  גוף מתוקצב או תאגיד בריאות כהגדרתם בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985;

(3)  חברה ממשלתית כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975[1];

(4)  קופת חולים;

(5)  מוסד ציבורי שאינו מוסד ציבורי זכאי (אשר שליש לפחות מהכנסתו בשנת הבסיס לא היה מתמיכות ותרומות ועיקר הכנסתו בשנת 2022, כפי שדווחה בדוח שהגיש לפי סעיף 131 לפקודת מס הכנסה, התקבלה ממכירת שירותים או מוצרים שהתמורה בשלהם מתקבלת באופן שוטף ובמהלך רוב חודשי השנה;

(6)  תאגיד שהוקם בחוק או לפיו;

(7)  מי שדיווח לרשות המיסים בישראל על סגירת עסקו, לפני 1.10.2023

(8)  מי שדיווח על מחזור עסקאות בשיעור אפס לגבי ארבעת החודשים שלפני 1.10.2023 אלא אם כן שוכנע המנהל שהעסק היה פעיל עד תום חודשיים מתום התקופה הקובעת;

(9)  מי שעסקו לא היה פעיל לפני 1.10.2023. לעניין זה, יראו עוסק כמי שעסקו לא היה פעיל אם הוא לא הגיש לרשות המיסים בישראל שניים מתוך שלושת הדוחות האחרונים שהיה חייב בהגשתם לפי חוק מס ערך מוסף, לגבי התקופה שלפני המועד האמור, אלא אם כן הוכיח, להנחת דעתו של המנהל, שעסקו היה פעיל;

(10)     מוסד פיננסי כמפורט להלן:

(א)  תאגיד בנקאי כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, לרבות תאגיד עזר כהגדרתו בחוק האמור;

(ב)  מבטח כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981;

(ג)   חבר בורסה כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

(ד)  חברה מנהלת כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005;

(ה)  מנהל קרן כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994;

(11)     מי שבאחת או יותר משנות המס 2022 או 2023 חל עליו פטור ממס לפי סעיף 33 לחוק מס ערך מוסף;

(12)     מי שעיסוקו במכירת זכות במקרקעין המהווה מלאי עסקי בידו;

(13)     מי שביצע בשנת המס 2022 או 2023 עבודה שמשך ביצועה עולה על שנה;

הרכב המענק:

כללי:

א.   מענק השתתפות בהוצאות קבועות

ב.   מענק השתתפות בהוצאות שכר

א.   מענק השתתפות בהוצאות קבועות

1.    עוסק שמחזור עסקאותיו בשנת הבסיס* מעל 300 אלף עד 400 מיליון:

א.   סכום מענק ההשתתפות בהוצאות קבועות הוא מקדם הוצאות קבועות (כמצוין בטבלה A) כפול ההוצאות הקבועות - תלוי מתי התחיל העסק לפעול: לעסק שהתחיל לפני 1.9.2022 אלה ההוצאות מחודש ספטמבר 2022 עד אוגוסט 2023, ולעסק שהתחיל לפעול מ-1.9.2022 או לאחריו ההוצאות הן מהיום שהתחילו לפעול עד חודש אוגוסט 2023. "הוצאות קבועות" הן תשומות שקוזזו בדוחות מע"מ למעט תשומות ציוד, זאת אומרת לא כולל תשומות שלא ניתנות לקיזוז (רכב וכו'), כן כולל תשומות החייבות במע"מ אפס (פירות וירקות), לא כולל הוצאות שאינן חייבות במע"מ כגון ארנונה, ריבית ועמלות בנקים וביטוח, וכמובן לא כולל משכורות (למעט תשומות של עוסק בשל רכישת טובין או קבלת שירות מעוסק שהוא קרובו, אלא אם אושר על ידי מנהל מע"מ לבקשת העוסק, כמו רכישה ממי שאינו קרוב ובגין ציוד שנרכש לצורכי עסק) חלקי חודשי הפעילות בשנה הקודמת כפול 12 חלקי 12

ב.   מוסד ציבורי זכאי - סך כל ההוצאות הקשורות למכירת שירותים או מוצרים המסופקים באופן שוטף ובמהלך רוב חודשי השנה, והוצאו בשנה הקודמת (מי שהתחיל לפני 1.9.2022 - ההוצאות מחודש ספטמבר 2022 עד אוגוסט 2023, ואם התחיל לפעול מיום 1.9.2022 או לאחריו אזי ההוצאות מהיום שהתחיל לפעול עד חודש אוגוסט 2023), מחולק במספר חודשי הפעילות של המוסד בשנה הקודמת ומוכפל במקדם ההוצאות הקבועות

ג.    לעניין ניזוק שהוא עוסק ורשום כעוסק אחד עם עוסק אחר לפי הוראות סעיף 56 לחוק מס ערך מוסף - סך התשומות השוטפות שהיה מדווח לרשות המיסים בישראל בשל השנה הקודמת (כמצוין בסעיף א) אילולא היה רשום כעוסק אחד עם עוסק אחר (תלוי מתי העסק התחיל לפעול, וכך לעסק שהתחיל לפעול לפני 9.2022 ההוצאות הן מחודש ספטמבר 2022 עד אוגוסט 2023, ואם התחיל לפעול מיום 1.9.2022 או לאחריו אזי ההוצאות הן מהיום שבו התחיל לפעול עד חודש אוגוסט 2023 (למעט תשומות של עוסק בשל רכישת טובין או קבלת שירות מעוסק שהוא קרובו (כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה) אלא באישור מנהל מע"מ לבקשת העוסק, כמו רכישה ממי שאינו קרוב ובגין ציוד שנרכש לצורכי עסק) חלקי חודשי הפעילות בשנה הקודמת כפול 12 חלקי 12 כפול מקדם ההוצאות קבועות

2.    עוסק שמחזור עסקאותיו בשנת הבסיס מ-18 אלף עד 300 אלף יקבל כמפורט בטבלה B (אלה לא מקבלים השתתפות בשכר)

ב.   סכום ההשתתפות בשכר (בנטרול סכומים שהמוסד לביטוח לאומי שילם למעסיק להחזר תגמולי מילואים לעובד על ידי המעסיק) תלוי בסוג הניזוק, כמפורט להלן:

א.    לעוסק - הנמוך מבין 75% משכר העבודה (הנמוך מבין הוצאות שכר בתקופה המזכה (*מי שמדווח חד חודשי – אוקטובר 2023; למדווחים דו חודשי – נובמבר 2023) כפי שדווח בטופס 102 כפול 1.25 לבין השכר הממוצע במשק (11,870) כפול מספר העובדים בתקופה המזכה לתשלום השכר) כפול שיעור הירידה במחזור העסקאות (מחזור העסקאות בתקופת הבסיס, בהפחתת מחזור העסקאות בתקופת הזכאות, כשהתוצאה המתקבלת מחולקת במחזור העסקאות בתקופת הבסיס)

ב.    למוסד ציבורי זכאי – הנמוך מבין 75% מהשכר העבודה (*אוקטובר או נובמבר 2023 לפי העניין) כפול 1.25 כפול השיעור המתקבל מחלוקת סכום הכנסתו בשנת הבסיס, כפי שדווחה בדוח שהגיש לפי סעיף 131 לפקודה, ואינה הכנסה מתמיכות ותרומות, בסכום הכנסתו בשנת הבסיס כפי שדווחה כאמור, הכולל תמיכות ותרומות כפול שיעור הפגיעה לבין השכר הממוצע במשק (11,870) כפול מספר העובדים בתקופה המזכה לתשלום השכר, מוכפל בשיעור המתקבל מחלוקת סכום הכנסתו בשנת הבסיס, כפי שדווחה בדוח שהגיש לפי סעיף 131 לפקודה, ואינה הכנסה מתמיכות ותרומות, בסכום הכנסתו בשנת הבסיס כפי שדווחה כאמור, הכולל תמיכות ותרומות כפול שיעור הפגיעה

ג.    לקיבוץ – הנמוך מבין שכר העבודה (*למי שמדווח חד חודשי – אוקטובר 2023; למדווחים דו חודשי – נובמבר 2023) של עובד שאינו חבר הקיבוץ, או עובד שהוא חבר הקיבוץ העובד בתעשייה, במסחר, בשירותים, בחקלאות או בתיירות בקיבוץ, ולמעט חבר הקיבוץ העוסק במתן שירותים לחברי הקיבוץ עצמם כפול שיעור הירידה במחזור העסקאות (מחזור העסקאות בתקופת הבסיס, בהפחתת מחזור העסקאות בתקופת הזכאות, כשהתוצאה המתקבלת מחולקת במחזור העסקאות בתקופת הבסיס) לבין השכר הממוצע במשק (11,870) כפול מספר העובדים בתקופה המזכה לתשלום השכר, כפול שיעור הירידה במחזור העסקאות (מחזור העסקאות בתקופת הבסיס, בהפחתת מחזור העסקאות בתקופת הזכאות, כשהתוצאה המתקבלת מחולקת במחזור העסקאות בתקופת הבסיס)

הסתייגות כותב המאמר

*למי שמדווח חד חודשי - אוקטובר או נובמבר 2023; ולמי שמדווח דו חודשי - ספטמבר-אוקטובר 2023 או נובמבר-דצמבר 2023.

מגבלת גובה הפיצוי

1.   הפיצוי לניזוק למי שיש מחזור עד 100 מיליון הוא 600 אלף ש"ח

2.   הפיצוי לניזוק למחזור מ-100מיליון ועד 300 מיליון הוא 600 אלף בתוספת 0.3% מחלק מחזור עסקאותיו בשנת הבסיס העולה על 100 מיליון ש"ח

3.   למי שמחזור עסקאותיו בשנת הבסיס עולה על 300 מיליון ש"ח ועד 400 מיליון - 1.2 מיליון ש"ח

4.   אם שוכנע פקיד השומה לגבי עוסק שההוצאות הקבועות שלו גבוהות יותר, יותר מקדם הוצאות קבועות עד 1.5 מהמקדם אשר היה נקבע לעוסק רגיל. המנהל רשאי גם להקטין מקדם במקרים חריגים.

5.   פיצוי המינימום לבעלי מחזור מעל 300 אלף ש"ח הוא 4,675 ש"ח כפול המקדם המצוין בטבלהB

*למי שהחל את הפעילות שלו לפני שנת 2022, שנת הבסיס היא 2022, ולמי שהחל לפעול בשנת 2022 והלאה, מהמועד שבו החל לפעול לראשונה או מינואר 2023 לפי המאוחר, ועד המועד המפורט לפי העניין: למי שמדווח על בסיס חד חודשי, מוסד ציבורי זכאי ועוסק פטור, עד סוף חודש ספטמבר 2023, ולעוסק שמדווח דו חודשי עד סוף חודש אוגוסט 2023.

טבלה A - עוסק מ-300 אלף עד 400 מיליון ש"ח

שיעור הפגיעה אוקטובר

שיעור פגיעה ספטמבר -אוקטובר

מקדם הוצאות קבועות

40%-25%

20%-12.5%

7%

60%-40%

30%-20%

11%

80%-60%

40%-30%

14.5%

80%-100%

50%-40%

22%

 

הערה: לענף המסחר הסיטונאי או קמעונאי דלק: מקדם הוצאות קבועות כפול 0.35

טבלה B - עוסקים שמחזורם בשנת הבסיס מ-18אלף עד 300 אלף

 

מחזור

פיצוי בש"ח

 

0 עד 50,000

1,750

 

50,001 עד 120,000

3,300

 

120,001 עד 150,000

2,650 כפול מקדם הנזק *

 

150,001 עד 200,000

3,125 כפול מקדם הנזק *

 

200,001 עד 250,000

4,000 כפול מקדם הנזק *

 

250,001 עד 300,000

4,675 כפול מקדם הנזק *

 

 

*מקדם נזק

שיעור ירידה

שיעור פגיעה ספטמבר-אוקטובר

12.5%-20%

1

20%-30%

1.5

30%-40%

2.4

40%-100%

3

 

 

דגשים חשובים

1.   עוסק בישוב ספר שקיבל פיצוי לפי המסלול האדום (נזק עקיף) לא יכול לקבל פיצוי בגין חוק זה, כלומר אין כפל פיצויים

2.   ניתן להגיש תביעה החל מה-16 לחודש העוקב לתקופת הזכאות עד 90 יום. לדוגמה בגין חודש אוקטובר ניתן להגיש מיום 16.11.2023 עד יום 16.2.2024

3.   המנהל חייב להחליט אם העוסק זכאי או אינו זכאי בתוך 150 יום ממועד הגשת הבקשה על ידי העוסק, ויוכל להאריך את התקופה הזו ב-30 יום נוספים (אם נדרשו מסמכים נוספים), כלומר מקסימום 180 יום

אם לא נקבעה זכאות בתוך 21 יום תשולם מקדמה בשיעור 50%

4.   הפיצוי ישולם בתוך 30 יום מיום קביעת הזכאות על ידי המנהל

5.   פיצוי זה אינו ניתן להעברה, שיעבוד, או עיקול אלא לשם תשלום מזונות

6.   אם שולם ביתר, לרבות מקדמה, יחזיר הניזוק את ההפרש בתוך 90 מיום שהמציא המנהל דרישה להחזר בתוספת הפרשי הצמדה וריבית על סכום היתר מיום ששולם עד יום ההחזר

7.   קנס בשל הגשת תביעה ביתר (כאשר סכום תביעה גבוה ב-50% לפחות מפיצוי המגיע לעוסק): ישלם קנס בשיעור של 25% מההפרש בין סכום הפיצויים בתביעה שהוגשה לבין סכום הפיצויים שהמנהל קבע, ואם עשה זאת בכוונה וסכום הפרש גבוה מ 15,000 ש"ח, אזי הקנס הוא % 40 מההפרש האמור

8.   אם רוצים לערער יש לעשות זאת עד 45 יום מיום קבלת ההחלטה, וההחלטה בהשגה תהיה מנומקת בכתב בתוך 120יום

9.   מייצגים הרשומים בסעיף 236 לפקודה יכולים לייצג את העוסק

היבטי מס

א.   מס ערך מוסף - לפי תקנה 3(א)(ח) לתקנות מס ערך מוסף – לא נחשב הכנסה לעניין מס ערך מוסף

ב.   מס הכנסה - חייב במס

ג.    ביטוח לאומי – עקרונית, בגין עצמאי הביטוח הלאומי הולך אחרי מס הכנסה, לכן חייב בביטוח לאומי

לדוגמה:

עסק שהוא מסעדה נפתח בשנת 2005 בתל אביב.

המחזור של חודש אוקטובר 2022: 150,000

המחזור של חודש אוקטובר 2023: 50,000

המחזור בשנת 2022: 3,000,000

הוצאות שכר של חודש אוקטובר 2023: 76,000

מספר העובדים: 9

הוצאות קבועות שנתית: 800,000

 

בהנחה ששאר התנאים מתקיימים, להלן הפתרון:

א.   מענק השתתפות בהוצאות קבועות

הירידה במחזור היא ההפרש בין מחזור 10/2022 ל-10/2023

כלומר 100,0000 חלקי 150,000 שווה 66.67%

מקדם הוצאות קבועות - 14.5%

המענק יהיה 800,000 חלקי 12 כפול 14.5% שווה 9,667

ב.         מענק השתתפות בהוצאות שכר

כנמוך מבין:

1.   75% כפול 76,000 כפול 1.25 שווה 71,250

2.   9 כפול 11,870 שווה 106,830

הנמוך יותר - 71,250

המענק הוא 71,250 כפול 66.67% (אחוז ירידה) שווה 47,502

סך כל המענק: 9,667 + 47,502 שווה 57,169

יש להשוות זאת למגבלה לפיצוי:

היות שהמחזור הוא 3,000,000 שהם פחות מ-100 מיליון, ההגבלה היא 600,000.

מכאן שהעסק יקבל מענק בסך 57,169

 

 

הערות הכותב:

[1]       ס"ח התשל"ה, עמ' 132

 

הערות הכותב להצעת החוק:

הריני מביא לידיעתכם את הערותיי לשיפור ולתיקון הצעת החוק בנושאים שהצעת החוק אינה נותנת להם מענה. ראוי שכל המעורבים בהליך החקיקתי יתנו עליהם את הדעת, כדי שפירסום החוק יכלול את התיקונים שלהלן:

1.   עצמאי/ת שנמצא/ת בחופשת לידה בתקופת הבסיס – אין מענה לבעיה זו בהצעת החוק. חלה דווקא עלייה ולא ירידה, ואז יש למצוא מחזור חלופי

2.   עצמאי/ת שנמצא/ת במילואים בתקופת הבסיס - לכאורה ייתכן שאין ירידה ולכן יש למצוא מחזור חלופי

3.   עוסק אשר מדווח על בסיס מזומן – בתקופת הזכאות לכאורה אין ירידה

4.   עוסק פטור בתקופת הבסיס שבתקופת הזכאות היה לעוסק מורשה, ולהיפך

5.   מי שהיה עוסק בתקופת הבסיס והפך להיות חברה בתקופת הזכאות, ולהיפך

 

הכותב - מומחה במיסים, מצוות מומחי המס במערכת כל מס

חשבים - השירות המקיף וללא הגבלה בעולמות המיסים, דיני עבודה, פנסיה וגמל
מאגרי מידע מקיפים | מענה מקצועי | מחשבונים
לקבלת מחיר אטרקטיבי השאירו פרטים ונחזור בהקדם
מאמרים נוספים באותו נושא
המוצרים שלנו